Allmänna villkor

Allmänna villkor för Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (2020:1)

 1. Inledning och uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (”Advokatbyrån”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), tillhandahåller dess klienter (”ereller ”ni). Genom att anlita oss anses ni ha tagit del av samt accepterat Villkoren. Villkoren finns tillgängliga på vår hemsida, www.kilpatrick.se.

1.2 Eventuella tillägg till och/eller ändringar i Villkoren ska införas i en skriftlig uppdragsbekräftelse eller överenskommelse mellan Advokatbyrån och er.

1.3 Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed, inklusive regler från Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE). Reglerna om god advokatsed har företräde framför Villkoren i den mån det förekommer oförenliga bestämmelser.

1.4 Alla uppdrag ingås med Advokatbyrån (som avtalspart) och inte med någon enskild fysisk person som är verksam på Advokatbyrån. Detta gäller även om det framförs önskemål om att uppdraget ska utföras av en eller flera specifika personer verksamma på Advokatbyrån. Advokatbyråns partners, övriga anställda samt personer som anlitas av Advokatbyrån omfattas således av Villkoren och ska inte ha ett personligt ansvar, såvida inte annat följer av tvingande svensk lag.

1.5 Även om Advokatbyrån är avtalspart har en av Advokatbyråns partners ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna.

1.6 Vår rådgivning är begränsad till svensk rätt. I särskilda fall kan vi uttrycka en uppfattning om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, utan att detta utgör juridisk rådgivning som ni har rätt att förlita er på. På er begäran bistår vi dock gärna med att inhämta juridisk rådgivning från andra jurisdiktioner.

1.7 Vår rådgivning omfattar inte skatterådgivning eller finansiell rådgivning, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form.

1.8 Vår rådgivning omfattar inte redovisnings- eller affärsmässiga konsekvenser av olika beslut, investeringar eller transaktioner.

1.9 Vår rådgivning baseras på omständigheter, fakta och rättsläget vid den tidpunkt då råden ges. Om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form, förbinder vi oss inte att uppdatera råden med hänsyn till efterkommande förändringar av nämnda omständigheter m.m. Vi har rätt att förutsätta att omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i uppdraget är korrekta och fullständiga. Vi accepterar instruktioner från de personer som vi har skäl att förutsätta har rätt att instruera oss för er räkning.

1.10 Vår rådgivning innebär inte en garanti för visst utfall.

1.11 I inledningen av ett uppdrag kommer vi normalt överens om dess omfattning, samt vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter öka eller minska, och personer i teamet kan komma att bytas ut.

2. Identifiering av klient

2.1 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden. Detsamma gäller vissa till klienten anknutna bolag och personer. Vi är i vissa fall även skyldiga att inhämta information om arten och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Som ett led i den kontrollen kan vi bland annat begära att få se identitetshandlingar avseende er, de personer som för er räkning är involverade i uppdraget samt, för en juridisk person, de fysiska personer som kontrollerar er (verkliga huvudmän). Som ett led i kontrollen kan vi även komma att begära att få information och dokumentation som visar varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är också skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss. Vi kan därför komma att inhämta information från externa källor. Vi är skyldiga att behålla all information som vi inhämtat för sådana ändamål.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till Skatteverket angående ert moms­registreringsnummer och de belopp som vi har fakturerat er. Genom att anlita oss samtycker ni till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till Skatteverket.

2.3 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådana förhållanden är vi förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger och/eller att anmälan gjorts eller kan komma att göras. Vi är också skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag när det finns misstankar om penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

2.4 Vi kan vara förhindrade att företräda er om det finns en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Mot den bakgrunden och i enlighet med reglerna om god advokatsed, genomför vi alltid en kontroll av om det finns en intressekonflikt innan vi åtar oss ett nytt uppdrag. Trots kontrollen kan det inträffa omständigheter som förhindrar oss från att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Inträffar detta kommer vi vinnlägga oss om att behandla våra klienter rättvist, med beaktande av reglerna om god advokatsed. Med hänsyn till det ovanstående är det viktigt att ni såväl före som under uppdraget förser oss med all information som ni bedömer kan vara av relevans för bedömningen om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

2.5 Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inhämtats i samband med uppdragsförfrågningar och uppdrag. Hur, för vilka syften och under vilken tid vi behandlar uppgifterna framgår av vår integritetspolicy som finns publicerad på kilpatrick.se.

2.6 Om ni är en juridisk person ber vi er att informera de fysiska personer som företräder er i uppdraget liksom de fysiska personer som kontrollerar er om att Advokatbyrån behandlar deras personuppgifter och hänvisa dem till vår integritetspolicy på kilpatrick.se. Är ni en fysisk person som företräds av ombud ber vi er att göra detsamma i förhållande till de fysiska personer som företräder er i uppdraget.

3. Sekretess och immateriella rättigheter

3.1 I enlighet med lag och reglerna om god advokatsed iakttar vi sekretess.

3.2 I vissa fall har vi en lagstadgad skyldighet att lämna ut sekretessbelagd information. Därutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information i samband med en tvist mellan er och oss, eller med ert samtycke. Vi förbehåller oss även rätten att lämna ut sekretessbelagd information till våra försäkringsgivare i samband med en eventuell tvist mellan er och oss.

3.3 Om Advokatbyrån utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall föreligger dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.

3.4 Om Advokatbyrån anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän i uppdraget har vi rätt att lämna ut material och annan information som vi anser kan vara relevant för att dessa ska kunna lämna råd eller utföra andra tjänster i uppdraget. Detsamma gäller material och annan information som vi inhämtat i enlighet med punkt 2.1.

3.5 Vi förbehåller oss rätten att i vår marknadsföring och rapportering till rankningsinstitut, så kallade ”legal directories”, informera om uppdrag som blivit allmänt kända. Förbehållet omfattar endast information som redan kommit till allmän kännedom och information om vår medverkan i uppdraget.

3.6 Om uppdraget innefattar användning av klientmedelskonton kan vi vid förfrågan från den bank som tillhandahåller kontot behöva lämna information om vem som innehar medel på kontot. Genom att anlita oss samtycker ni till att vi i förekommande fall lämnar sådan information till banken.

3.7 Upphovsrätten till våra arbetsresultat och råd tillhör oss. Detsamma gäller andra immateriella rättigheter. Ni har rätt att använda arbetsresultatet och råden för det avsedda ändamålet. Arbetsresultatet eller råden får dock inte spridas eller användas för annat ändamål, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form.

4. Kommunikation och arbetsverktyg

4.1 Vi kommunicerar på flera olika sätt med våra klienter och andra parter. Elektronisk kommunikation, till exempel via e-post eller internet, är förenat med vissa risker från bland annat sekretess- och säkerhetssynpunkt. Vi tar inget ansvar för dessa risker.

4.2 Våra spam- och virusfilter och övriga säkerhets-system kan ibland filtrera bort e-post. När ni skickar viktig e-post till oss, bör ni därför följa upp den per telefon.

4.3 För att effektivisera våra arbetsprocesser använder vi elektroniska arbetsverktyg och lösningar, såsom till exempel virtuella datarum. Dessa arbetsverktyg medför sekretess- och säkerhetsrisker. Vi tar inget ansvar för dessa risker.

5. Arvoden och kostnader

5.1 Våra arvoden faktureras i enlighet med god advokatsed. Det innebär att arvodet om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form, fastställs på basis av bland annat (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Advokatbyrån, (v) tidspress och (vi) uppnått resultat.

5.2 När vi utför uppdraget, har vi rätt att göra utlägg för resor och kostnader hänförliga till uppdraget. Vi samråder dock med er innan vi gör betydande utlägg.

5.3 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall Advokatbyrån är skyldig att debitera detta.

5.4 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden ska i normalfallet den förlorande parten betala den vinnande partens rättegångskostnader. Det är dock vanligt att den vinnande parten inte får full ersättning för sina rättegångskostnader. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft.

5.5 Om ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring för vårt arvode och våra utlägg, ska ni betala arvodet och utläggen till den del dessa inte täcks av försäkringen.

6. Fakturering

6.1 Vi fakturerar i normalfallet månadsvis, och skickar fakturan med e-post eller vanlig post. Om ni önskar fakturering via en tredje parts faktureringssystem måste vi få tillgång till systemets villkor för att kunna avgöra om vi kan acceptera faktureringslösningen.

6.2 Vi kan begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. En begäran om förskott är ingen uppskattad eller avtalad begränsning av vårt arvode eller våra kostnader. Totalbeloppet kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera framtida fakturor.

6.3 Fakturorna kan vara à conto. En à conto-faktura anger inte en exakt uppskattning av arvodet eller våra kostnader. Om vi fakturerat er à conto kommer den slutliga fakturan att ange totalbeloppet för uppdraget, eller del av uppdraget, från vilket belopp som fakturerats à conto dras av.

6.4 Om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form, förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Varje faktura anger förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta  efter den dröjsmålsräntesats som gäller enligt den svenska räntelagen på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

7. Ansvarsbegränsningar

7.1 Advokatbyråns ansvar för skada som ni har vållats på grund av försummelse från vår sida vid utförandet av uppdraget är begränsat till 50 miljoner kr. Om arvodet för uppdraget understiger 500 000 kr, ska Advokatbyråns ansvar dock vara begränsat till 5 miljoner kr. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd, och Advokatbyrån accepterar inte heller en skyldighet att utge viten. Ansvarsbegränsningen gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling/underlåtenhet eller av samma typ av handling /underlåtenhet, oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

7.2 Advokatbyråns ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider, vilket innebär att ansvaret ska reduceras med de belopp som kan utfås enligt försäkring, avtal eller förbindelse.

7.3 Advokatbyråns ansvar är begränsat till er och omfattar inte eventuell skada som uppstått hos tredje man.

7.4 Advokatbyrån är inte ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni påförts, eller riskerar att påföras, skatt eller skattetillägg, om inte uppdraget omfattat skatterättslig rådgivning.

7.5 Advokatbyrån kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada som ni förorsakats på grund av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som åligger oss enlig lag, exempelvis de som beskrivs i punkterna 2.2–2.3.

7.6 Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunnat räkna med vid tidpunkten för uppdragets inledning, och vars följder vi inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna. Advokatbyrån ansvarar inte heller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

7.7 Vår rådgivning omfattar juridiska frågor i det specifika uppdraget. Vi ansvarar därför inte för att ni helt eller delvis förlitat er på rådgivningen i ett annat sammanhang eller för annat ändamål än det för vilken den lämnades. Om vi lämnar matematiska uträkningar eller uttrycker uppfattningar/överväganden i annat än juridiska frågor tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav.

7.8 Om Advokatbyrån avslutar uppdraget på grund av omständigheter hänförliga till er, eller på grund av en skyldighet att frånträda uppdraget, ansvarar vi inte för skador som föranleds av uppdragets upphörande.

7.9 Ansvarsbegränsningen enligt Villkoren och eventuella särskilt avtalade villkor i skriftlig form gäller för såväl Advokatbyrån som till Advokatbyrån närstående fysisk eller juridisk person (såsom tidigare eller nuvarande delägare, anställda eller konsulter). Beloppsmässiga begränsningar ska gälla för Advokatbyrån och till Advokatbyrån närstående personer som om de gemensamt vore en person.

8. Ansvarsförsäkring

8.1 Vi upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring, utöver Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

9. Uppdragets upphörande

9.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Vid sådant förhållande ska ni endast betala för det arbete vi utfört och de kostnader vi haft före det att uppdraget avslutades.

9.2 Lag och god advokatsed anger under vilka förutsättningar vi har rätt, eller är skyldiga, att avböja eller frånträda uppdrag. Detta kan exempelvis vara fallet vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, utebliven betalning av vårt arvode och kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan er och oss inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget ska ni betala för det arbete vi utfört och de kostnader vi haft före frånträdandet.

9.3 Under alla omständigheter upphör vårt uppdrag när det fullgjorts.

10. Hantering av handlingar

10.1 Under ett uppdrag kan vi komma att elektroniskt lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram.

10.2 När ett uppdrag upphör bevarar och/eller lagrar vi alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget. Arkiveringen kan komma att ske hos oss eller hos tredje man, samt i pappers- eller elektronisk form. Handlingarna arkiveras under den tid som vi anser är lämplig för den särskilda typen av uppdrag, dock aldrig kortare tid än vad som krävs enligt lag eller god advokatsed.

10.3 Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett samtliga handlingar som ansamlats eller genererats i uppdraget kan vi inte förstöra eller återlämna en handling under arkiveringsperioden utan att behålla en kopia av denna.

10.4 Vi kommer att återlämna era originalhandlingar vid uppdragets upphörande, eftersom vi inte kan förvara dem. Vi kan dock komma att behålla en kopia av handlingarna i vårt arkiv.

11. Insiderförteckning

11.1 Om ni är en emittent som är skyldig att upprätta insiderförteckning enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning, och vi genom uppdraget får tillgång till insiderinformation rörande er eller era finansiella instrument kommer vi – under förutsättning att vi underrättas i enlighet med punkt 11.2 nedan – att upprätta en insiderförteckning över vilka av våra anställda som har tillgång till sådan information.

11.2 Genom att anlita oss samtycker ni till att i tillämpliga fall omedelbart underrätta oss när ni bedömer att viss information som vi har tillgång till utgör insiderinformation.

11.3 Utöver vad som stadgats i punkt 11.1 ovan kommer vi inte att föra en förteckning över vilka som har tillgång till information om ett uppdrag för er, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form.

11.4 På er begäran kommer vi att tillhandahålla er Advokatbyråns insiderförteckning avseende vårt uppdrag åt er, förutsatt att er begäran inkommer inom fem år efter att listan skapats eller senast uppdaterats.

12. Samarbete med andra rådgivare som sidokonsulter

12.1 I de fall vi arbetar med andra rådgivare ska de anses vara oberoende av oss. Advokatbyrån ansvarar inte för att ha rekommenderat rådgivarna till er eller för råd som de ger, om inte annat avtalats särskilt i skriftlig form. Det ovanstående gäller oavsett om rådgivaren har lämnat råd direkt till er eller via oss.

12.2 Advokatbyrån ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om arvodena/kostnaderna betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om de vidarebefordras till er för betalning.

12.3 Vi kan på er begäran inhämta offerter på arvoden från andra rådgivare och/eller avtala om arvoden med dem. Vi ansvarar inte för sådana offerter och/eller avtal, inte heller om vi bistår er vid diskussioner med andra rådgivare.

13. Förfarandet vid krav mot Advokatbyrån

13.1 Krav mot Advokatbyrån ska framföras till ansvarig partner och managing partner, så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Ert krav ska åtföljas av en skriftlig redogörelse över omständigheterna som ligger till grund för kravet, samt den förväntade skadan.

13.2 Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det att omständigheterna som ligger till grund för kravet blev kända för er, eller borde ha blivit kända för er om ni gjort rimliga undersökningar. Under alla förhållanden får inte krav framställas senare än 12 månader efter det att den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser.

13.3 Om ert krav mot oss baseras på myndighets eller annan tredje mans krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning, förutsatt att vi med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av Villkoren håller er skadelös. Om ni vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav – t.ex. bemöter det eller träffar förlikning – utan vårt samtycke ska vi inte ha något ansvar för kravet.

13.4 Om vi, eller våra försäkringsgivare, med anledning av ert krav betalar ut ersättning till er ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom överlåtelse eller dylikt.

14. Övrigt

14.1 Villkoren kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida, www.kilpatrick.se. Ändringar gäller endast uppdrag som påbörjades efter det att ändringarna publicerats på vår hemsida. På begäran av er skickas kopia av den senaste versionen av Villkoren till er.

14.2 Villkoren har tagits fram på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige gäller den svenska versionen. För övriga klienter gäller den engelska versionen. Engelska termer som används i Villkoren ska endast tolkas med utgångspunkt i svensk rätt.

15. Tvistlösning m.m.

15.1 Villkoren och alla frågeställningar kring dem samt Advokatbyråns uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

15.2 Tvist med anledning av Villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatbyråns uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

15.3 Skiljeförfarandet, inklusive all information som framkommer under förfarandet, och en eventuell framtida skiljedom eller ett eventuellt framtida beslut som meddelas med anledning av skiljeförfarandet ska omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje man utan motpartens skriftliga samtycke. Part är dock inte förhindrad att röja information som denne är skyldig att röja enligt författning, föreskrift, myndighet, noteringsavtal  eller motsvarande. Part är inte heller förhindrad att röja information för att kunna ta tillvara sin rätt gentemot motparten med anledning av tvisten, eller gentemot en försäkringsgivare.

15.4 Oavsett vad som följer av punkten 15.2, har Advokatbyrån rätt att väcka talan avseende förfallna fordringar mot er vid domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

15.5 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få ekonomiska krav mot oss, såsom arvodestvister, prövade. För vidare information, se advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.