Integritetspolicy

Nedan följer information om hur Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB behandlar personuppgifter som vi erhåller inom ramen för vår advokatverksamhet, i samband med andra affärsmässiga kontakter samt via vår hemsida.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering se karriar.kilpatrick.se/data-privacy.

1. Hur vi behandlar personuppgifter

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB (”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller:

  • i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras,
  • i samband med andra affärsmässiga kontakter (till exempel vid anmälningar till våra seminarier eller registreringar till våra nyhetsbrev) samt
  • vid besök på vår hemsida.
  • Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Besök på vår hemsida kan ske utan att du som besökare behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. För information om hur vi hanterar cookies se www.kilpatrick.se/cookies/.

Personuppgifter som inhämtas i samband med uppdrag behandlas för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och fakturerings­ändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att vi ska kunna fullgöra avtal med våra klienter respektive för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

I övrigt används personuppgifter för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och risk­hantering. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

2. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

3. Hur dina personuppgifter sparas

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om sex månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

4. Dina rättigheter som klient

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. För oss finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att dina personuppgifter inte alltid omedelbart kan raderas. Vi är nämligen skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att uppfylla lagkrav om exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt och bedrägerier eller med hänsyn till reglerna om preskription. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings­ändamål. Du har också rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vi är en internationell byrå varför uppgifter förs över till USA med hjälp av så kallade modellklausuler. Modellklausulerna garanterar skydd för person­uppgifterna.

5. Tillägg och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Den senaste versionen av vår policy om behandling av person­uppgifter finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

 

Kontakta oss via

ComplianceSTK@kilpatrick.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Hovslagargatan 5B
Box 5421, 114 84 Stockholm
Telefon: 08-505 646 00
Org. nr: 969676-8705