Artikel Huvuddelar och etappindelning i entreprenadkontrakt

24 oktober 2022
   

En entreprenad kan delas upp i huvuddelar och etapper. Begreppen kan lätt blandas ihop, men är viktiga att hålla isär. Vi reder ut skillnaden och vad som är bra att tänka på vid uppdelning av en entreprenad.

Frågan om uppdelning i entreprenadkontrakt

Vi ser ofta exempel på entreprenadavtal där uppdelningen i huvuddelar respektive etapper har blandats ihop, med följden att regleringen inte speglar den verkliga avsikten. Exempelvis är det vanligt att ena parten tror att entreprenaden är uppdelad i huvuddelar, när det egentligen endast är fråga om en etappindelning. Detta kan leda till onödiga problem som hade kunnat undvikas om reglering skett på rätt sätt. För att undvika dessa vanliga missförstånd kommer vi i denna artikel att redogöra för skillnaden mellan dessa två typer av uppdelningar, samt hur en reglering med huvuddelar behöver göras för att bli gällande.

Uppdelning i huvuddelar

Om det i en större entreprenad tydligt går att särskilja olika delar kan dessa regleras genom huvuddelar. I AB-/ABT-avtalen definieras en huvuddel som ”en del av kontraktsarbetena som anges som huvuddel i kontraktshandlingarna och för vilken en angiven del av kontraktssumman har fastställts”. Det finns alltså två krav för att en huvuddel ska anses föreligga. Det måste av kontraktshandlingarna framgå 1) att en del av arbetet är en huvuddel samt 2) att denna del ska ersättas separat. Att det endast framgår att vissa arbeten utgör en huvuddel är därmed inte tillräckligt.

Skillnaden mellan huvuddelar och etappindelning

När en entreprenad är uppdelad i huvuddelar ska varje del i praktiken behandlas som en separat entreprenad (se sista bestämmelsen i kapitel 4–7 i AB 04 och ABT 06). Många AB-/ABT-bestämmelser ska alltså tillämpas separat för varje huvuddel. Det innebär bland annat att tidplan ska upprättas för varje huvuddel, att avlämnande och anmälan till slutbesiktning ska göras separat för varje huvuddel, samt att garantitiden för en huvuddel börjar löpa utifrån huvuddelens färdigställande (olika huvuddelar kan alltså ha olika garantitider).Lagbok

En entreprenad kan även delas upp i etapper (”del av entreprenaden” i AB-/ABT-avtalen). I denna situation sker ingen uppdelning av entreprenaden på det sätt som sker för huvuddelar, utan uppdelningen är istället ofta ett sätt att kontrollera olika viktiga delmoment. Som exempel kan nämnas en situation vid delad entreprenad, när en sidoentreprenör är beroende av en annan sidoentreprenörs arbete. Genom en uppdelning i etapper blir även det möjligt för en beställare att ta delar av entreprenaden i bruk i ett tidigare skede, utan att det löper olika garantitider. En sådan uppdelning brukar ofta kombineras med en vitesreglering kopplad till etappernas färdig­ställandetid.

Slutsats

Om avsikten är att dela upp en entreprenad i huvuddelar krävs inte bara att detta framgår av kontraktshandlingarna, utan det måste även framgå separata kontraktssummor för de olika huvuddelarna. En uppdelning i huvuddelar medför att stora delar av AB 04/ABT 06 ska tillämpas separat för varje huvuddel, varför det bland annat kan gälla olika garantitider för olika huvuddelar.

Uppdelning av en entreprenad kan även göras genom etapper. Detta innebär att entreprenaden, till skillnad från vad som gäller för huvuddelar, regleras på ett och samma sätt och att det därmed exempelvis inte kan löpa olika garantitider.

Vilken variant som lämpligen bör tillämpas beror på vad det är för entreprenad och vad man vill uppnå genom uppdelningen. Eftersom effekten skiljer sig mycket åt är det dock viktigt att hålla isär begreppen och säkerställa att det är rätt reglering som används.