Artikel Ändring av avtalat pris vid onormala prisförändringar – vad gäller?

28 februari 2023
   

Enligt 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 kan avtalade priser ändras under vissa extraordinära förutsättningar, bland annat vid vissa onormala prisförändringar. Frågan om när avtalade priser ska kunna ändras har de senaste åren diskuterats med ökad intensitet, då priserna för material ökat på grund av covid-19-pandemin, Rysslands invasion av Ukraina samt de senaste månadernas generella räntehöjningar och inflationsökningar. 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 är dock komplex och det krävs att flera olika förutsättningar är uppfyllda för att ett avtalat pris ska kunna ändras med stöd av bestämmelsen.

Bestämmelsens ordalydelse och de olika leden i prövningen

Den aktuella bestämmelsen återfinns som sagt i 6 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06. Bestämmelsen är likadant formulerad i de båda avtalen;

”Avtalat pris skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.”

Något förenklat innebär bestämmelsen att entreprenören i ett första led behöver visa att det finns en kostnadsförändring och att den är orsakad av någon av de omständigheter som räknas upp i bestämmelsen, för att därefter i ett andra led också visa att kostnadsförändringen varit oförutsebar samt att den väsentligt påverkat kostnaderna för hela entreprenaden. Bedömningen av om bestämmelsen kan tillämpas måste därför göras i flera steg.

Onormala prisförändringar avseende material

Det är tre kostnadsändrande omständigheter som kan leda till att bestämmelsen aktualiseras; ”myndighets åtgärd”, ”krig eller annat krisförhållande med liknande effekt” samt ”onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden”.

Vi fokuserar i denna artikel på den sista omständigheten, ”onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden”. Prövningen av denna omständighet handlar till stor del om att identifiera vad som är att betrakta som en onormal prisförändring, snarare än att peka ut något särskilt skäl som orsakat prisförändringen.

För att kunna bedöma om avtalat pris ska kunna ändras på grund av onormala prisförändringar behöver man alltså skapa sig en klar bild om när en normal prisförändring övergår till att bli onormal. Att avgöra var den gränsen går är svårt, varje materialprisökning som är större än den genomsnittliga prisökningen är inte en onormal prisförändring. En genomsnittlig prisökning är ju per definition ett medelvärde av både högre och lägre prisökningar under en viss tidsperiod, vilket innebär att vissa ökningar över genomsnittet borde anses vara normala. Dessutom kan vissa större prisökningar vara motreaktioner på tidigare onormala prisfall (det vill säga endast är normala korrektioner av alltför låga tidigare priser).

Slutligen är det också viktigt att notera att omständigheten endast är avsedd att träffa allmänna onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Det innebär för det första att om entreprenören har ingått ett avtal med en viss leverantör som kraftigt höjer sina priser på ett sätt som avviker från marknaden i stort så får entreprenören bära risken för detta. För det andra innebär det att endast ändringar av materialpriserna omfattas av den tredje omständigheten i 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06. Den entreprenör som vill ändra ett avtalat pris på grund av exempelvis att energipriserna ökat måste istället visa att någon av de två första omständigheterna i bestämmelsen är tillämpliga.

Kostnadsändringen ska vara oförutsebar

Vid bedömningen av vad som är en oförutsebar kostnadsändring är det tidpunkten för avtalets ingående som är relevant. Den fråga som bör besvaras är således; Vad borde entreprenören ha räknat med när denne ingick avtalet med beställaren?

Det betyder att förutsebarheten behöver prövas i varje enskilt fall, där det ligger på entreprenören att redogöra för varför den aktuella kostnadsändringen är oförutsebar. Begreppet ”oförutsebar” innebär att kostnadsökningen objektivt sett inte ska ha varit möjlig att förutse. Det räcker alltså inte att den enskilda entreprenören inte förutsåg kostnadsökningen.

Kostnadsändringen ska vara väsentlig

För att en entreprenör ska ha rätt till ytterligare ersättning måste också hela kostnaden för entreprenaden väsentligt påverkas. Redan av ordalydelsen i 6 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06 följer alltså att kostnadsändringen måste vara av en viss storlek. Eftersom bestämmelsen inte ger någon ytterligare ledning kring vad som är en väsentlig påverkan är det osäkert vad som ska anses vara en väsentlig kostnadsändring. Bedömningen behöver sannolikt göras utifrån förutsättningarna i den enskilda entreprenaden.

Prisförändringen

Om den nu genomgångna bedömningen resulterar i att 6 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06 ska tillämpas så följer det av bestämmelsen att det avtalade priset ska ändras. Det framkommer dock inte av bestämmelsen hur det avtalade priset ska ändras. Detta innebär sannolikt att entreprenören ska anses ha rätt till ett skäligt belopp. Vad som är ett ”skäligt belopp” behöver också avgöras utifrån förutsättningarna i den enskilda entreprenaden.

Även i detta led i prövningen är det entreprenören som måste beskriva och bevisa kostnadsökningens ekonomiska påverkan med konkreta underlag. Det innebär att entreprenören måste lägga fram bevis bland annat för den verkliga kostnaden som orsakats av den aktuella kostnads­ändringen.

Sammanfattning

6 kap. 3 § i AB 04 och ABT 06 är en komplex bestämmelse som ställer höga krav på den entreprenör som vill få igenom en ändring av entreprenadens avtalade pris på grund av onormala prisförändringar. Lyckas entreprenören visa att bestämmelsen är tillämplig finns möjlighet att få kompensation för den kostnadsändring som det är fråga om upp till en viss – skälig – nivå. Eftersom det är svårt att förutse vad en domstol eller skiljenämnd skulle döma ut i kronor och ören är det bästa för båda sidor ofta att beställaren och entreprenören når en samförståndslösning om vad som är en rimlig ersättning utifrån förutsättningarna i entreprenaden.