Artikel Arkitekt inte skyldig att ange höjdsystem i bygghandlingar

19 juni 2019
   

Svea hovrätt har nyligen avgjort ett mål (nr T 3523-18) avseende en konsults ansvar för fel i uppdraget. Målet rörde ett byggnadsprojekt där totalentreprenören anlitat en konsultfirma med uppdrag att leverera bygg- och relationshandlingar till projektet. ABK 09 var mellan parterna tillämpligt standardavtal.

Bakgrunden till målet var att när entreprenören lagt grunden och första bjälklagret på en byggnad visade det sig att det var en dryg halvmeter för lågt. Enligt entreprenören berodde det på att konsulten i bygghandlingarna inte redovisat höjder i det nya höjdsystemet RH2000 utan i det gamla systemet RH00. Entreprenören krävde därför skadestånd av konsulten. Frågan prövades först av Stockholms tingsrätt och överklagades sedan till Svea hovrätt.

kranar

Av kap 5 § 1 i ABK 09 framgår att en konsult ansvarar för skada som denne orsakat beställaren genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförandet av uppdraget. Hovrätten hade i målet att ta ställning till om det varit vårdslöst av konsulten att inte använda höjdsystemet RH2000 och att inte ange höjdsystem i sina bygghandlingar. Bevisbördan för detta låg enligt hovrätten på entreprenören.

Hovrätten ansåg att bedömningen måste ske med utgångspunkt i de skyldigheter som framgått av konsultens uppdrag utifrån framförallt parternas avtal, vad man i övrigt kommit överens om i projektet och vad som får anses framgå av branschpraxis för arkitekter.

Hovrätten ansåg att det utifrån de för målet relevanta kontraktshandlingarna inte framgått att konsulten skulle använda sig av visst höjdsystem eller att uppgift om höjdsystem skulle anges.

Entreprenören hade i målet gjort gällande att det i projektet stått klart att det var RH2000 som skulle användas och då bland annat pekat på att Stockholms stad hade bytt till RH2000 redan i tiden innan konsulten påbörjat sitt uppdrag och att det borde varit självklart att RH2000 skulle användas i projektet. Hovrätten fann att entreprenören inte styrkt att det stått klart för parterna eller på annat sätt varit överenskommet att RH2000 skulle användas och att höjdsystem skulle anges av konsulten.

Hovrätten prövade också om konsulten agerat vårdslöst utifrån branschpraxis på området och det ansvar som får anses ha legat på konsulten i egenskap av arkitekt. Hovrätten bedömde att utredningen inte gav stöd för att det ålegat konsulten att i egenskap av arkitekt ansvara för att just RH2000 skulle användas eller att det ålegat konsulten att ange höjdsystem.

Hovrätten fann därför att entreprenören inte hade visat att det varit vårdslöst av konsulten att inte redovisa höjder för byggnaden i höjdsystemet RH2000 och att inte redovisa vilket höjdsystem som konsulten använt i sina handlingar. Entreprenören hade därför inte styrkt att konsulten handlat med bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid utförandet av uppdraget på det sätt som påståtts av entreprenören. Hovrätten ogillade därmed entreprenörens talan.

Målet har överklagats till Högsta domstolen och det blir intressant att se om prövningstillstånd beviljas.