Nyhet HFD 2023 ref 7 – Negativa delpriser får förbjudas

29 juni 2023
   

I en upphandling av en gång- och cykelväg ställde en upphandlande enhet ett obligatoriskt krav som innebar att samtliga delpriser skulle överstiga eller som lägst vara noll kronor. En leverantör kom att förkastas för att anbudet innehöll ett negativt delpris av ett av de arbetsmoment som skulle utföras. Leverantören överprövade upphandlingen och både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att det obligatoriska kravet inte utgjorde ett förbud mot att offerera priser under en viss nivå utan ett förbud mot negativ prissättning. Domstolarna gjorde bedömningen att ett sådant förbud inte kom i konflikt med upphandlingslagstiftningen.

HFD kom att pröva frågan om det är tillåtet för en upphandlande myndighet att ställa ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser och gjorde bedömningen att det aktuella kravet inte strider mot likabehandlingsprincipen eller mot bestämmelserna om onormalt lågt anbud. Även HFD avslog därför leverantörens talan.

Vi tar med oss att det nu är tillåtet för upphandlande myndigheter att ställa obligatoriska krav som förbjuder negativa delpriser. Med andra ord – att det går att kräva att samtliga delar av priset måste överstiga eller som lägst vara noll kronor. Det är således tillåtet att, för att stävja strategisk prissättning, förhindra lämnade av rabatter som innebär att leverantören betalar för att utföra arbetena.

Det ankommer dock alltjämt enligt vår mening på den upphandlande myndigheten att utforma ett sådant priskrav så att det uppfyller de höga krav som ställs på transparens vid utformningen av krav i upphandlingar, så att leverantörerna i den enskilda upphandlingen kan förstå vilka begränsningar som finns avseende att konkurrera med pris.

Givet HFD:s dom blir det än viktigare för leverantörer att säkerställa att det är tydligt vad som avses med begrepp som delpris, pris, arvode m.m. i den enskilda upphandlingen. Här kan Frågor & Svar vara ett trubbigt verktyg om det riskerar att röja leverantörens överväganden. Även om man kan ha olika uppfattningar avseende om avgörandet verkligen underlättar priskonkurrens och leder till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas, konstaterar vi att detta är ett viktigt avgörande att förhålla sig till i framtida upphandlingar.