Verksamhetsområden Offentlig upphandling

Vårt team inom offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna har omfattande erfarenhet av affärer mellan privat och offentlig sektor. Detta innebär att vi biträder såväl upphandlande myndigheter och enheter som svenska och utländska leverantörer i alla frågor som kan uppkomma i upphandlingar. Vi har särskilt omfattande erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor inom entreprenad-, infrastruktur- transport- energi- och försvarssektorerna.

Vi erbjuder konkret och strategisk rådgivning i upphandlingens samtliga faser; från upphandlingens inledande skede till eventuell domstolsprocess och avtalsfrågor. Vår rådgivning omfattar särskilt följande.

  • Val mellan olika upphandlingsformer utifrån verksamhetens behov
  • Granskning och kvalitetssäkring av upphandlingsdokument och anbud
  • Rådgivning angående sekretess och sekretessbeslut
  • Biträde med kvalificering och utvärdering av inlämnade anbud
  • Strategiska frågor under hela upphandlingsprocessen såsom vid förhandlingar och dialoger
  • Second opinion på om en offentlig upphandling har genomförts på ett korrekt sätt
  • Biträde i alla typer av överprövnings-, ogiltighets- och skadeståndsfrågor samt frågor om upphandlingsskadeavgift
  • Förhandlingar, tolkning och ändringar avseende upphandlade kontrakt
  • Löpande rådgivning i upphandlingsrättsliga frågor

När vi arbetar på leverantörssidan engageras vi som regel i ett tidigt skede av upphandlingen. Vi kan gemensamt med klientens anbudsteam verka för att ta fram ett kvalitetssäkrat anbud. Alternativt granskar vi det som klientens anbudsteam har upprättat och utgör ett effektivt stöd i att säkerställa att anbudet kvalificeras. Därtill ser vi även till att anbudets innehåll motsvarar angivna utvärderingskriterier. Vi vill i varje situation anpassa våra tjänster till klientens behov och upphandlingens komplexitet. Våra tjänster spänner därför mellan att vi endast utgör ett bollplank eller att vi erbjuder ett omfattande stöd i hela anbudsarbetet.

För utländska klienter uppkommer ofta frågor om konsortier och andra lämpliga strukturer för att delta i upphandlingar. Vid behov har vi även möjlighet att samarbeta med våra kontor i USA för att finna s.k. best practice-lösningar och bench-marking med offentlig upphandling.

När vi arbetar på beställarsidan med offentlig upphandling engageras vi för att lämna rådgivning avseende val av upphandlingsform, utformning av upphandlingsdokumenten (kravställning och utvärderingsmodell) jämte avseende framtagande av avtal och ramavtal. Vår rådgivning omfattar även framtagande av beslutsunderlag inför eventuella omstruktureringar av verksamheten på den offentliga sidan såsom exempelvis s.k. ”egen regi”. Vi biträder också  med upprättande av svar på ställda frågor i upphandlingarna. Därtill säkerställer vi att upphandlingsförfarandet utformas i överensstämmelse med de upphandlingsrättsliga principerna.

Vi biträder också våra klienter i domstolsprocesser i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Detta inbegriper alltid en inledande riskhantering och bedömning av processförutsättningar. Mot bakgrund av vår långa och omfattande erfarenhet av domstolsprocesser inom offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna, kan vårt biträde fokusera på vilka handlingsalternativ klienten har för att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som uppkommer i samband med processen.

Vi bidrar också med avtalsstöd avseende upphandlade kontrakt. Vår rådgivning fokuserar särskilt på att ge konkret rådgivning om hur affären kan fortsätta utvecklas inom ramen för de rättsliga ramar som upphandlingen har satt. Vi erbjuder allt från avtalsförvaltning och avtalsuppföljning till förhandlingsstöd vid tolkning och ändring av upphandlade kontrakt.