Artikel Nya lagar och förordningar som trätt i kraft 2023

27 januari 2023
   

Vid årsskiftet trädde flera nya lagar och förordningar i kraft. I den här artikeln går vi igenom de lagar och förordningar som är relevanta utifrån ett entreprenadperspektiv. Samtliga bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2023.

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Genom ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) har konsumentskyddet vid köp av nybyggda bostadsrätter förstärkts. Bland annat har det införts en ny bestämmelse i 5 kap. 3 § bostadsrätts­lagen om att en bostadsrätts­förening i samband med att den lämnar erbjudande om att teckna förhands­avtal ska lämna diverse information till den tilltänkta förhandstecknaren. Bostadsrättsföreningen ska till exempel lämna information om de viktigaste efterföljande stegen i byggprojektet och i avtalsförhållandet med förhandstecknaren samt om de privatekonomiska risker för förhandstecknaren som är förknippade med avtalet. Bostadsrättsföreningen ska även informera om vilket direkt eller indirekt inflytande som byggföretaget eller andra utomstående har eller kommer att ha i föreningen.

En annan nyhet är att förhandstecknare enligt 5 kap. 2 § bostadsrättslagen alltid ska ges minst sju dagars betänketid för att överväga erbjudandet om att ingå ett förhandsavtal. Det innebär att bostadsrättsföreningens anbud måste vara gällande i minst sju dagar. Enligt förarbetena till lagen finns det dock ingenting som hindrar förhandstecknaren från att acceptera erbjudandet utan att använda hela betänketiden.

Om ett förhandsavtal ingås utan att rätt information ges till förhandstecknaren, och denna informationsbrist inte är ringa, är förhandstecknaren inte bunden av förhandsavtalet enligt 5 kap. 7 § 2 st. bostadsrättslagen. Detsamma gäller om bostadsrättsföreningen inte ger förhandstecknaren en betänketid om minst sju dagar för att överväga erbjudandet.

Ytterligare en nyhet i bostadsrättslagen gäller den beräknade tid för upplåtelse (det vill säga tidpunkten då bostadsrätten ska säljas av bostadsrättsföreningen till förhandstecknaren) som enligt 5 kap. 5 § bostadsrättslagen ska anges i förhandsavtalet. I och med lagändringen gäller att den beräknade tiden för upplåtelse inte får avse ett tidsintervall om mer än tre månader. För det fall tidsintervallet överskrider tre månader är förhandsavtalet ogiltigt enligt 5 kap. 7 § 1 st. bostadsrättslagen.

Nytt straffansvar för att lämna avfall till obehörig

Enligt avfallsförordningen (2020:614) gäller att den som yrkesmässigt transporterar avfall måste ha tillstånd för sådan verksamhet och att den som yrkesmässigt hanterar avfall måste anmäla avfallsverksamheten till länsstyrelsen. I avfallsförordningen finns också bestämmelser om ett beställaransvar. Beställaransvaret innebär att det som huvudregel är förbjudet för den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall att lämna avfallet till någon som inte har gjort de anmälningar eller saknar de tillstånd som krävs för hanteringen av avfallet (se 5 kap. 18 § avfallsförordningen).

Det finns ett straffansvar föreskrivet för den som bryter mot beställaransvaret. Tidigare har detta straff­ansvar varit begränsat till att endast avse situationer då beställaren lämnar över avfall till en transportör som saknar tillstånd att transportera avfallet. Genom en ny bestämmelse i 29 kap. 9 § p. 15 miljöbalken (1998:808) har lagstiftaren tagit ett nytt helhetsgrepp som innebär att samtliga överträdelser av beställaransvaret numera är straffbara. Det är med andra ord numera straffbart att bryta mot beställaransvaret genom att överlämna avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller som inte har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Påföljden för överträdelser av beställaransvaret ska bestämmas till böter. Detta innebär att det också är möjligt att ålägga företag företagsbot för brott mot beställaransvaret som begåtts i utövning av näringsverksamhet.

Utökad anmälningsplikt för vissa miljöfarliga verksamheter

Genom ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) har anmälningsplikten för vissa verksamheter som behandlar avfall utökats. Detta gäller bland annat uppläggning av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler och vattenvägar. Tidigare har denna typ av verksamhet inte varit anmälningspliktig i de fall mängden muddringsmassor inte överstiger 1 000 ton. Genom en ändring av 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen har denna begränsning nu tagits bort.