Nyhet Nytt prövningstillstånd avseende Hamburgundantaget

29 juni 2023
   

HFD har den 12 maj 2023 i mål nr 7104-22 meddelat prövningstillstånd avseende frågan om en domstol i ett mål som gäller huruvida en upphandling med stöd av 3 kap. 17 § LUF är undantagen från lagens tillämpningsområde, får grunda sitt avgörande på att den upphandlande myndigheten inte har visat att de tre rekvisiten för undantag i bestämmelsen är uppfyllda. Detta trots att endast ett av rekvisiten har aktualiserats av parterna i processen.

Målet rör huruvida en regions beslut att ansluta till ett resesystem utvecklat i samverkan med tre andra regioner är att anse som en upphandling, eller om förutsättningarna i det s.k. Hamburgundantaget är uppfyllda. Förvaltningsrätten kom något förvånande fram till att sökanden inte uppfyllt sin bevisbörda, medan kammarrätten i stället fann att upphandlingen skulle göras om för att regionen inte visat att det förelåg förutsättningar för undantag.

Vi ser fram emot besked från HFD i den fråga som omfattas av prövningstillståndet. Vår förhoppning är att i allmänhet få mer klarhet kring vilka krav som ställs på en upphandlande myndighets utredning vid åberopande av undantag från upphandling.