Artikel Reklamation av fakturor för utförda arbeten

18 juni 2019
   

Det är inte ovanligt att beställare och entreprenör är oeniga om fakturerade belopp. Tvist kan därefter uppstå om huruvida beställaren reklamerat fakturan i tid.

e-underskrift

I såväl AB 04 som ABT 06 finns särskilda bestämmelser om debitering, fakturering och betalning av arbeten. Kontraktsarbetena ska exempelvis betalas enligt betalplan och mot faktura (kap. 6 § 12). ÄTA-arbeten regleras däremot fortlöpande genom debitering och kreditering, och beställaren är skyldig att mot faktura betala för dessa (kap. 6 § 14). Beställaren kan ha rätt att hålla inne betalning, men det kan även finnas situationer där beställaren, för det fortsatta samarbetets skull eller för att undvika eventuellt inställda arbeten, väljer att betala utställda fakturor trots att invändningar finns mot dessa. Frågan är då vilka möjligheter beställaren har att vid ett senare skede framföra invändningarna.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har haft anledning att pröva frågan. Tvisten gällde inte själva entreprenadavtalet utan ett köpeavtal mellan underleverantörerna avseende leverans av väggelement. I målet var ostridigt att leverantörerna inte hade avtalat om ett pris för väggelementen. Fakturering hade skett på löpande räkning. Efter mottagandet av respektive faktura begärde köparen genom mejl att säljaren skulle lämna specifikationer. Säljaren lämnade specifikationer för fakturorna men angav att vissa uppgifter ännu inte kunde specificeras, bland annat kvadratmeterpriset. Köparen betalade ändå i tid för samtliga a conto-fakturor och för slutfakturan. Köparen menade dock att begäran om specifikation utgjorde en reklamation och krävde därför säljaren på en del av de fakturerade beloppen. Hovrätten var av en annan uppfattning och fann att enbart begäran om specifikation inte räckte som reklamation. Enligt hovrätten innehöll köparens mejl inte något ifrågasättande av de mottagna fakturorna eller någon invändning mot priset och köparen fick således anses ha nöjt sig med mottagna svar från säljaren. Köparens talan fick därför inte framgång och köparen fick alltså ingen återbetalning av de utbetalda beloppen.

Även om målet avsåg ett köpeavtal är de generella rättsliga principerna i avgörandet ändå relevanta för entreprenadförhållanden och det finns därför lärdomar att ta med sig. En entreprenör kan inte utan vidare utgå från att en betald faktura är förskonad framtida tvister. För att beställaren ska kunna göra gällande invändningar mot en betald faktura krävs dock att invändningarna görs i tid. Beställaren måste då vara tydlig med att innehållet i fakturan ifrågasätts och att beloppet inte godtas.