Nyhet Tillfälliga regler om korttidsarbete

18 mars 2020
   

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet enligt de tillfälliga reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare. Det statliga stödet kan erhållas av arbetsgivare utan kollektivavtal, under vissa förutsättningar.

Villkor för korttidsarbete

stockholm-4874814_1920 (2)Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.

Regeringen har dessutom presenterat ett förslag om att arbetsgivare ska kunna minska sina arbetstagares arbetstider med 80 % från den 1 maj 2020 till den 31 juli 2020. Arbetstagare ska få behålla nästan 90 % av lönen medan kostnaderna för arbetsgivare minskar med över 70 %. Förslaget omfattar såväl de som redan sökt stödet som de som avser att söka stödet. Närmare information om förslaget saknas i dagsläget. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget i maj.

Arbetsgivaren ska visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba arbetsgivarens verksamhet. Tillväxtverkets uppfattning är att företag som beslutar om vinstutdelning sannolikt inte kan anses ha sådana svårigheter som krävs för att stöd ska beviljas.

För att beviljas ersättning måste arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).

Arbetsgivare som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet. Arbetsgivare bör vara redo att tillhandahålla uppdaterade balansräkningar som visar att arbetsgivaren inte befinner sig i s.k. kontrollbalansräkningsplikt (d.v.s. något förenklat att arbetsgivaren inte har förbrukat mer än hälften av det bundna aktiekapitalet).

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Kontroller kommer att genomföras för att förebygga missbruk av företag som fått stöd för korttidsarbete.

Period, ansökan och storlek på ersättning

  • Ansökan sker via Tillväxtverket. [1] Perioden som stödet kan omfatta är dock från den 16 mars och sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
  • Stödet utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.
  • Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. Arbetsgivaren ansvarar för eventuell överskjutande del.

Fördelning av kostnader

Nivå Minskad arbetstid Minskad lön Arbetsgivare Stat Minskad kostnad för arbetsgivare
1 20% 4 % 1 % 15 % – 19 %
2 40% 6 % 4 % 30 % – 36 %
3 60% 7,5 % 7.5 % 45 % – 53 %


Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

För att arbetsgivare ska kunna använda sig av korttidsarbete krävs stöd för korttidsarbete i centrala och/eller lokala kollektivavtal. I avsaknad av kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna hos arbetsgivaren, med stöd för korttidsarbete. Alla arbetstagare som deltar i korttidsarbetet ska delta i samma omfattning. Deltagande arbetstagare måste ha varit anställda tre månader före Tillväxtverkets godkännande.  Kilpatrick Townsend kan hjälpa till med avtal för arbetsgivare som saknar kollektivavtal, d.v.s. det avtal som ska godkännas av minst 70 procent av de anställda. Vi kan även bistå vid s.k. MBL-förhandlingar med arbetstagarnas fackliga organisationer, inför arbetsgivares beslut att införa korttidsarbete.

Referenser:

[1]https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/uppvaxling-krisatgard-for-jobb-och-foretag/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

______________

Denna information är bara avsedd som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning.

Vi på Kilpatrick Townsend hjälper er gärna om ni har några frågor avseende ovanstående.