Verksamhetsområden Arbetsrätt

Vår arbetsrättsgrupp tillhandahåller rådgivning och expertis inom hela det arbetsrättsliga området och vi letar alltid efter pragmatiska lösningar som gynnar våra klienters affärer. Vi har alltid ett HR-tänk i vår arbetsrättsliga rådgivning med målet att rådgivningen ska gå hand i hand med våra klienters HR-riktlinjer och värderingar. I en allt mer lättrörlig och digitaliserad arbetsmarknad vet vi att all rådgivning i arbetsrätt också behöver vara kommersiellt genomtänkt för att inte påverka våra klienters employer branding arbete.

Vi hjälper bland annat till i arbetsrätt vid ingående av anställningsavtal och konsultavtal, hantering av immateriella tillgångar mot anställda och konsulter, utformning av incitamentsprogram till nyckelpersoner, verksamhetsövergångar, omplaceringar, kollektiva uppsägningar, förhandlingar med fackliga organisationer, compliance-  och regelefterlevnadsgenomgångar och arbetsmiljöfrågor.

Vi biträder även våra klienter vid arbetsrättsliga tvister och vi har särskild erfarenhet av tvister där medarbetare agerat illojalt eller startat konkurrerande verksamhet.

Vår grupp inom arbetsrätt har också stor erfarenhet av att hantera de tillståndsfrågor som aktualiseras i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft där vi framgångsrikt företrätt arbetsgivare och anställda mot migrationsdomstolar i samband med s.k. kompetensutvisningar.

Genom vår U.S. Desk kan vi också tillhandahålla rådgivning i arbetsrätt till klienter som överväger att anställa i USA.