Artikel Uppdatering om Cementas framtid i Slite

24 oktober 2022
   

Efter att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt under förra sommaren avvisade Cementas ansökan om förlängt tillstånd till fortsatt verksamhet i Slite på Gotland har mycket hänt. Under förra hösten antog riksdagen en tillfällig lag som under en kort period gav regeringen rätt att bevilja tillfälliga tillstånd för den typen av verksamhet som Cementa bedriver utan att behöva ansöka hos mark- och miljödomstolarna. Efter ansökan beviljade regeringen ett sådant tillstånd fram till och med utgången av år 2022.

Ett antal organisationer begärde att Högsta förvaltningsdomstolen skulle överpröva och upphäva regeringens beslut, men domstolen beslutade dock under våren att regeringens beslut skulle fortsätta gälla fram till dess att domstolen slutligen avgjort frågan. Detta resulterade i att Cementa nu har ett giltigt tillstånd, som dock löper ut den 31 december 2022.

Cementa har därefter redogjort för sin avsikt att ansöka om två tillstånd – ett kort tillstånd om fyra år och ett tillstånd om 20-30 år. Tanken är att det korta tillståndet ska låta Cementa fortsätta verksamheten utan avbrott fram till dess att mark- och miljödomstolarna kan avsluta handläggningen av ansökan om det längre tillståndet. Ansökan om det kortare tillståndet lämnades in i april 2022 och handläggs av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Det längre tillståndet avser Cementa i dagsläget att ansöka om i början av år 2023.

I målet avseende det kortare tillståndet gav Cementa den 5 september 2022 in ett yttrande om 107 sidor jämte bilagor till detta. I detta yttrande har Cementa sökt att bemöta de synpunkter som inkommit till mark- och miljödomstolen efter det att Cementas ansökan kungjordes av domstolen i april 2022. Berörda myndigheter, föreningar samt närboende fick sedan till och med slutet av september att yttra sig över detta. Nu väntar en huvudförhandling i Visby den 25-27 oktober 2022 och planen är att domstolen ska meddela dom innan årsskiftet.

Det förefaller sannolikt att om mark- och miljödomstolen beviljar det kortare tillståndet så kommer domen att överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Idag går det inte att bedöma hur lång tid som en sådan process kan ta. Cementa har uppgett att man även utan tillstånd kan driva cementfabriken i Slite fram till sommaren 2023.

Vi följer detta ärende.