Nyhet Nytt avgörande där beställaren fick ersättning för skada bestående av kostnader för besiktning och juridiskt biträde

2 maj 2023
   

Svea hovrätt har i mål T 4647-21 nyligen bekräftat att beställaren hade rätt att avhjälpa fel på entreprenörens bekostnad samt rätt till ersättning för kostnader avseende besiktning och juridiskt biträde.

Bakgrund

Entreprenören hade utfört leverans och montage av takfönster på en fastighet i Stockholm. Först utfördes ett provmontage och i ett senare skede monterades ytterligare sex takfönster enligt samma metod. AB 04 var tillämpligt mellan parterna. Tvist uppstod avseende frågan om utförandet var avtalsenligt. Entreprenören väckte talan mot beställaren gällande obetalt arbete. Beställaren bestred kravet och gjorde gällande att arbetet inte var utfört i enlighet med avtalet. Beställaren gjorde även gällande en motfordran avseende avhjälpandekostnader och ersättning för skada alternativt prisavdrag.

Tingsrätten gav beställaren rätt av avräkna majoriteten av motfordringarna. Domen överklagades och hovrätten bekräftade därefter tingsrättens bedömning. Nedan redogörs därför för tingsrättens resonemang som hovrätten fastställde.

Bedömningen avseende innebörden av avtalet

Parterna hade olika uppfattning om vad som var avtalat gällande monteringen av fönstren. Tingsrätten började därför med att ta ställning till innebörden av parternas avtal och om monteringen av fönstren var avtalsenlig.

Entreprenören hävdade att parterna avtalat om att anslutningen mellan tak och fönster skulle utföras med wakaflex (en slags gummiduk). Entreprenören hade nämligen använt wakaflex vid utförandet av provmontaget som låg till grund för utförandet av övriga fönster.

Beställaren gjorde däremot gällande att parterna avtalat om att anslutningen skulle utföras enligt tillverkarens anvisningar, det vill säga med plåt. Parterna var överens om att det var möjligt att utföra anslutningen med plåt.

Tingsrätten konstaterade att det inte gick att fastställa någon gemensam partsavsikt och inriktade därför tolkningen på avtalets ordalydelse. Efter ett resonemang avseende innehållet i avtalet och offerten kom tingsrätten till slutsatsen att parterna avtalat om att utförandet skulle ske enligt tillverkarens anvisningar.

Av slutbesiktningsutlåtandet framgick att montaget av takfönstren avvek från tillverkarens montageanvisning. Vid överbesiktningen noterades dessutom att övergången till wakaflex inte bedömdes vara likvärdig och att utförandet inte var fackmässigt. Med hänsyn till att utförandet inte var avtalsenligt förelåg således fel i entreprenaden.

Bedömningen avseende ersättningsgilla kostnader

Avhjälpandekostnaderna

Nästa fråga som rätten tog ställning till var om beställaren hade rätt till ersättning för avhjälpandekostnader. Enligt AB 04 kap. 5 § 17 är entreprenören berättigad och skyldig att avhjälpa fel. Avhjälpande ska som huvudregel ske utan dröjsmål och senast inom två månader från det att entreprenören fick ta del av besiktningsutlåtandet eller underrättades om felet. Om entreprenören inte avhjälper inom föreskriven tid eller skriftligen underrättar om att denne inte avser att avhjälpa får beställaren låta avhjälpa felen. Om entreprenören ansvarar för felen sker avhjälpandet på dennes bekostnad.

De aktuella felen fanns antecknade i besiktningsutlåtandena. Entreprenören ansåg trots det att arbetet var avtalsenligt, även efter överbesiktningen, och avhjälpte därför inga fel. Tingsrätten fann därmed att beställaren hade rätt att låta avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad.

Utöver avhjälpandekostnaderna gjorde beställaren gällande att det förelåg rätt till ersättning för besiktningskostnader samt juridiskt biträde då dessa kostnader uppkommit på grund av entreprenörens fel.

Besiktningskostnaderna

Tingsrätten fann att kostnaden för slutbesiktningen inte var föranledd av fel, då det följer av AB 04 att slutbesiktning ska utföras. Dessutom är huvudregeln att ersättning till besiktningsmannen avseende slutbesiktning betalas av beställaren (AB 04 kap. 7 § 15). Eftersom parterna inte avtalat om något särskilt avseende ersättningen för slutbesiktningen konstaterade tingsrätten att entreprenören inte skulle bära den kostnaden.

Innan slutbesiktningen utfördes även en annan besiktning som beställaren begärde ersättning för. Vid denna besiktning konstaterades att arbetet inte var fackmässigt utfört. Tingsrätten bedömde att det inte rörde sig om en besiktning i AB 04:s mening utan en annan form av undersökning som syftade till att utröna om fel förelåg. Tingsrätten fann att kostnaden för denna besiktning utgjorde en följdskada som berodde på felen. Domstolen ansåg därför, med hänvisning till AB 04 kap. 5 § 11 samt 67 § köplagen, att skadestånd skulle utgå för besiktningskostnaden.

Av AB 04 kap. 5 § 11 framgår nämligen att skador som beror på fel under vissa förutsättningar ska ersättas av entreprenören. Begreppet skada har dock inte definierats i AB 04 varför tingsrätten sökte ledning i köplagen. Enligt 67 § köplagen omfattar skadestånd på grund av avtalsbrott bland annat ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Av uttrycket ”annan direkt eller indirekt förlust” följer att all förlust som har ett tillräckligt orsakssamband med avtalsbrottet kan omfattas av skadeståndet. Tingsrätten noterade att besiktningskostnader för att undersöka avtalsenlighet i den juridiska litteraturen anges som exempel på en ersättningsgill utgift när fel föreligger. Således ansågs besiktningskostnaden innan slutbesiktningen vara en sådan kostnad som beställaren hade rätt till ersättning för.

Kostnaderna för juridiskt biträde

Mellan december 2018 och juni 2019 hade beställaren anlitat en jurist för att bedöma om arbetet utförts avtalsenligt. I tvisten gjorde beställaren gällande att dessa kostnader för juridiskt biträde behövdes för att bedöma om arbetet hade utförts avtalsenligt. Kostnaderna uppkom enligt beställaren som en konsekvens av att arbetet inte utförts fackmässigt långt innan entreprenören väckte talan i februari 2020.

Enligt tingsrätten medförde dessa förhållanden att åtgärderna inte kunde anses vara hänförliga till förberedande av rättegången eller utförande av talan. Kostnaden var därför inte att anses som rättegångskostnader i den mening som avses i 18 kap. 8 § rättegångsbalken.

Tingsrätten konstaterade därtill att kostnaderna inte hade uppstått om inte fel i entreprenaden hade förelegat. Kostnaderna för juridiskt biträde ansågs därmed vara ersättningsgilla med stöd av AB 04 kap. 5 § 11.

Kommentar

Det är intressant att beställaren utöver avhjälpandekostnader tillerkändes rätt till ersättning för dels den besiktning som utfördes innan slutbesiktningen, dels kostnaderna för juridiskt biträde. Avgörandet visar att köplagen kan ha utfyllande verkan vid tolkningen av AB 04. Med hänsyn till att begreppet skada har en vid innebörd i köplagen kan bestämmelsen i AB 04 kap. 5 § 11 grunda ersättningsrätt för vitt skilda typer av kostnader.

Om den besiktning som utfördes innan slutbesiktningen istället hade betraktats som en förbesiktning hade utgångspunkten varit att beställaren ska stå för kostnaden. Vad en besiktning kallas kan således få betydande konsekvenser.

Vad avser kostnaderna för juridiskt biträde är det förståeligt att kostnaderna inte ansågs utgöra rättegångskostnader då de inte hade något att göra med den efterföljande rättegången. Gränsdragningen mellan vilka kostnader som är hänförliga till en utredning gällande om arbetet utförts avtalsenligt respektive förberedelse inför en rättegång kan i andra fall dock bli svår.