Artikel Fortsatt modernisering av Boverkets bygg- och konstruktionsregler

24 januari 2021
   

Vi har tidigare publicerat en artikel om att förenklade bygg- och konstruktionsregler varit på gång, bland annat eftersom Boverket fått i uppdrag av regeringen att se över uppbyggnaden och strukturen i Boverkets byggregler (2011:6), BBR, samt  föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Boverket har under december 2020 presenterat det första steget i översikten av reglerna.

En ny regelmodell har tagits fram

Boverket har som ett led i arbetet tagit fram en ny regelmodell som anger hur nya föreskrifter ska utformas. Regelmodellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna på sikt ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska innehålla betydligt färre detaljerade krav och varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Avsikten med regelmodellen är att Boverket i dess föreskrifter ska precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå (till exempel i plan- och bygglagen) medan samhällsbyggnadssektorn ska ta fram lösningar som uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter. Förhoppningen är att detta kommer främja innovation och teknisk utveckling samt bidra till ett effektiviserat byggande.

Boverkets bygg- och konstruktionsregler

Reglerna om skydd mot buller utgör en prototyp

Boverket har parallellt med arbetet med regelmodellen omarbetat reglerna om bullerskydd (avsnitt 7 BBR). Tanken har varit att dessa regler skulle utgöra en prototyp för den nya regelmodellen. Erfarenheterna från arbetet med bullerskyddsreglerna skulle därmed kunna bakas in i regelmodellen. Reglerna ska därutöver kunna utgöra ett konkret exempel på hur nya byggregler kommer att se ut i framtiden.

Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har skickats ut på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 april 2021. Om allt går som planerat beräknas de nya föreskrifterna träda i kraft den 1 januari 2022.

Översynen av andra delar har påbörjats

Under 2020 har översynen av ytterligare tre delar av BBR inletts: hygien, hälsa och miljö (avsnitt 6 BBR), säkerhet vid användning (avsnitt 8 BBR) och brandskydd (avsnitt 5 BBR).

Arbetet med återstående delar av nuvarande BBR och EKS kommer att påbörjas efter hand, och Boverket beräknar att revideringsarbetet kommer att pågå under flera år. Tanken är att nya föreskrifter ska träda i kraft successivt.

__________________________

Mer information om revideringsarbetet finns på Boverkets hemsida under rubriken ”Möjligheternas byggregler”.