Artikel Cementa får tillstånd till och med den 31 december 2022

16 december 2021
   

Den 18 november 2021 meddelade regeringen ett beslut som innebar att Cementa får tillstånd att fortsätta bryta kalk i Slite. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022 och förhoppningen är att Cementa under tiden ska kunna få tillstånd enligt de vanliga reglerna i miljöbalken. Cementa har redan lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om ett kortare tillstånd på 3–4 år. Detta kortare tillstånd ska sedan kunna gälla medan en ansökan om ett nytt långsiktigt tillstånd behandlas av mark- och miljödomstolarna.

cementa - tillståndRegeringens beslut började gälla omedelbart, men det finns ännu en risk att detta beslut upphävs vid en rättslig prövning. Flera miljöorganisationer har sedan tidigare aviserat sin avsikt att begära att Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) ogiltigförklarar Regeringens beslut. Den 7 december 2021 skickade Urbergsgruppen som första organisation in en sådan ansökan till HFD. Om regeringens beslut upphävs betyder detta att Cementa återigen står utan tillstånd. Berörda enskilda och vissa miljöorganisationer har rätt att begära denna prövning inom tre månader från regeringens beslut.

HFD prövar saken som enda instans och någon möjlighet att överklaga domstolens beslut finns inte. Prövningen är begränsad till frågan om huruvida regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta betyder i princip att HFD inte ska göra en allsidig prövning av beslutet som sådant utan enbart ta ställning till om de anledningar som sökandena åberopar medför att regeringens beslut är olagligt. Någon möjlighet för HFD att ändra i regeringens beslut finns inte, antingen upphävs hela beslutet eller så står det fast.

HFD:s prövning kommer sannolikt att ta månader i anspråk. Dock kan domstolen välja att förordna om att regeringens beslut inte ska gälla fram till dess att domstolen slutligen prövat dess laglighet, vilket Urbergsgruppen har bett HFD att göra. I dagsläget står det inte klart om HFD kommer att göra detta eller om man kommer att låta regerings beslut gälla i väntan på rättslig prövning.