Nyhet Coronavirusets påverkan på byggentreprenader

26 mars 2020
   

De konsekvenser som coronaviruset (Covid-19) har på världen just nu har inte undgått någon. Även byggentreprenader kan påverkas och parter i branschen gör klokt i att se över sina verksamheter och projekt.

Covid-19 har bland annat lett till ökade sjukskrivningar, personal i karantän, förseningar av materielleveranser och myndighetsbeslut av ett slag som vi inte är vana vid. Vi har fått många frågor om vad som gäller om en entreprenad försenas på grund av viruset. I detta nyhetsbrev kommer vi därför att fokusera på reglerna om hinder och tidsförlängning som aktualiseras i AB 04 och ABT 06.

Hinder och tidsförlängning

Covid-19 entreprenadAB 04/ABT 06 räknar i fem punkter upp ett antal omständigheter som utgör hinder som ger en entreprenör rätt till tidsförlängning (kap. 4 § 3). Punkten 1 avser omständigheter som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida. Punkterna 2–4 omfattar omständigheter utanför entreprenörens kontroll, det som brukar kallas för force majeure. Punkten 2 avser myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft. Det ska vara ett myndighetsbeslut som har konsekvenser som är allmänna och påverkar alla, inte bara en enskild entreprenör eller leverantör. Punkten 3 avser bland annat epidemi och punkten 4 avser ovanliga väder- och vattenförhållanden. Punkten 5 är en generalklausul som omfattar omständigheter som entreprenören inte orsakat, inte bort räkna med och vars inverkan entreprenören inte rimligen kunnat undanröja.

En entreprenör som begär tidsförlängning med anledning av Covid-19 kan tänkas åberopa en eller flera av dessa hindergrunder. Vilken punkt som är aktuell beror på vilken omständighet som hindrat entreprenören i det specifika fallet. En tänkbar situation är att entreprenörens anställda blir sjuka i omfattande utsträckning, eller att en myndighet fattar ett allmänt beslut som påverkar tillgången till ett visst material.

För att entreprenören ska ha rätt till tidsförlängning krävs det dels att hindret rör sig om en omständighet som utgör ett hinder enligt någon av hindergrunderna (till exempel en epidemi), dels att omständigheten inverkar på entreprenörens förutsättningar att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Det krävs alltså att hindret har en faktisk påverkan. Att en epidemi som Covid-19 eller annan omständighet som räknas upp i kap. 4 § 3 AB 04/ABT 06 föreligger ger alltså inte automatiskt rätt till tidsförlängning.

Det är generellt entreprenören som har bevisbördan för såväl förekomsten av hinder som behovet av tidsförlängning. Det är därför inte möjligt att ge ett allmänt svar på om coronavirusets konsekvenser på entreprenader ger rätt till tidsförlängning eller inte, eftersom det är påverkan på den enskilda entreprenaden som avgör.

Utan att gå in på detaljerna vill vi också påminna om att hävningsbestämmelserna skulle kunna bli aktuella om det är så att entreprenaden utan parternas vållande måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas (kap. 8 § 1 punkten 11 och § 2 punkten 9).

Underrättelse och samråd

Det är viktigt att komma ihåg att såväl entreprenören som beställaren enligt AB 04/ABT 06 har en skyldighet att underrätta motparten om att entreprenaden kan försenas eller tidplanen rubbas (kap. 4 § 4). Denna underrättelse ska lämnas utan dröjsmål. Part som inte gör det kan förlora rätten att åberopa förhållandet och därmed förlora rätten till tidsförlängning. Det krävs inte enligt AB 04/ABT 06 att underrättelsen är skriftlig men parternas avtal innehåller ofta ett sådant skriftlighetskrav.

Underrättelsen ska innehålla en beskrivning av det förhållande som parten menar medför ett hinder och hur det påverkar tiden. Om det inte går att precisera förhållandena när underrättelsen upprättas bör det tydliggöras så snart det går. Allmänt hållna underrättelser bör alltså undvikas, eller i vart fall preciseras senare.

Vi föreslår att en entreprenör, som tänker underrätta beställaren om ett hinder, beskriver åtminstone tre punkter i hinderanmälan. I den mån det inte låter sig göras direkt, bör entreprenören komplettera anmälan så snart som möjligt. En beställare som mottar en hinderanmälan bör å sin sida granska om alla dessa punkter finns med i hinderanmälan.

  • Vilka arbeten som hindras
  • Vilken personal som berörs
  • Hur de hindrade arbetena påverkar övriga delar av entreprenaden

Efter hinderanmälan ska parterna försöka komma överens om den ändring av kontraktstiden som förhållandena föranleder (kap. 4 § 5 AB 04/ABT 06).

Detta är en översiktlig genomgång av regelverket i AB 04 och ABT 06. Enskilda avtal innehåller ofta avsteg från standardavtalen och detta måste alltid kontrolleras. Vi på Kilpatrick Townsend kan hjälpa er med att upprätta och granska en hinderanmälan. Vi kan också hjälpa er i diskussioner med motparten om hur en uppkommen situation kan hanteras på bästa sätt.