Artikel Hur visar en entreprenör rätt till tidsförlängning?

19 augusti 2020
   

Tidsaspekten är central för alla entreprenadprojekt, stora som små. Huvudregeln är att entreprenören ansvarar för att entreprenaden blir färdigställd inom den avtalade tiden. Om entreprenören kan bevisa att det föreligger ett hinder som hindrar entreprenören från att färdigställa arbetena inom kontraktstiden får dock entreprenören rätt till tidsförlängning.

Den rättsliga regleringen

Tidsförlängning - hinder - entreprenadI AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 (hindersbestämmelsen) föreskrivs att entreprenören har rätt till nödvändig förlängning av kontraktstiden om entreprenören hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Det är dock inte vilka hinder som helst som kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning. Hindersbestämmelsen räknar i fem punkter upp ett antal omständigheter som utgör hinder. En grundförutsättning för att entreprenören ska få rätt till tidsförlängning är således att hindret är hänförligt till någon av de fem punkterna i AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3.

En ytterligare förutsättning för att entreprenören ska ges rätt till tidsförlängning är att hindret är av sådan omfattning att det hindrar entreprenören från att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Med kontraktstid avses enligt begreppsbestämningarna en ”i kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller huvuddel därav”. Färdigställande inom kontraktstiden omfattar således även avtalade deltider.

Sammanfattningsvis måste entreprenören dels bevisa (1) att ett hinder förelegat och (2) att han eller hon hindrats från att färdigställa arbetena inom kontraktstiden. Tidsförlängningen ska motsvara den extra tid som faktiskt kan hänföras till hindret.

I det följande går vi igenom några exempel på hinder som kan ge rätt till tidsförlängning och hur entreprenören kan gå till väga för att framhålla den rätten. En viktig sak att komma ihåg i sammanhanget är att entreprenören har en skyldighet enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 4 att utan dröjsmål underrätta beställaren om hindret. Görs inte det är risken att entreprenören inte får göra felet gällande som grund för tidsförlängning. Ett av syftena med denna regel är trots allt att parterna ska kunna arbeta runt problemet för att minimera tidsutdräkten och, om hindret beror på beställaren, att beställaren får en möjlighet att rätta sig.

Hinder som beror på beställaren

I AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 punkten 1 talas om hinder på grund av omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans eller hennes sida. En sådan situation kan exempelvis vara att en av de sidoentreprenörer som beställaren anlitat inte färdigställer sitt arbete i tid och genom det hindrar den entreprenören från att utföra sitt arbete. Det kan vara så att byggarbetsplatsen är oåtkomlig för entreprenören på grund av att sidoentreprenören är kvar där eller att entreprenören ska bygga vidare på något som sidoentreprenören inte är klar med.

Ett annat exempel på en situation som ger entreprenören rätt till tidsförlängning enligt punkten 1 är om en konsult som beställaren har anlitat inte levererar nödvändiga ritningar i tid och detta i sin tur hindrar entreprenören från att färdigställa sitt arbete inom kontraktstiden.

För att få rätt till tidsförlängning bör entreprenören omgående peka på hindret och hur det påverkar tidplanen. I vissa fall kan hindret vara uppenbart: det går inte att bygga på en plats där någon annan redan bygger eller att bygga utifrån ritningar som inte finns. Men verkligheten är inte alltid lika enkel. Det gäller därför för entreprenören att kunna påvisa hur hindret kommer till uttryck rent praktiskt. I detta ligger också att entreprenören ska visa att det inte går att övervinna hindret genom att utföra arbetena i annan ordning eller annars omdisponera tidplanen.

Hinder relaterade till Covid-19

En annan omständighet som kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning är epidemier. Utbrottet av Covid-19 är ett exempel på en situation som kan utgöra hinder enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 punkten 3, där bland annat epidemier räknas upp. Det är dock viktigt att ha i åtanke att punkten 3 i hindersbestämmelsen inte innebär att alla entreprenörer i alla entreprenadprojekt automatiskt får rätt till tidsförlängning enbart på grund av att det har utbrutit en epidemi. Varje enskild entreprenör måste fortfarande bevisa att han eller hon verkligen har hindrats från att färdigställa kontraktsarbetena inom avtalad tid på grund av epidemin. Ett exempel på en sådan situation är att entreprenörens anställda insjuknar i en omfattande utsträckning eller att entreprenören hindras att få tag på nödvändigt material till entreprenaden på grund av att fabriker tvingas stänga ner. Liksom för de situationer som redogjorts för i det föregående gäller det för entreprenören att visa att det inte går att arbeta runt problemet för att tjäna in all eller viss förlorad tid.

Hinder på grund av osedvanligt väder

Entreprenören kan även hindras från att färdigställa sitt arbete inom avtalad tid till följd av väderleks- eller vattenståndsförhållanden som är osedvanliga för byggnadsorten. Enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 punkten 4 ska väderleks- och vattenståndsförhållandena dessutom inverka särskilt ogynnsamt på entreprenörens arbete. En entreprenör som arbetar med ett projekt under vinterhalvåret kan inte få tidsförlängning bara för att det snöar och det är minusgrader ute. Vädret kan mycket väl vara kallt och besvärligt under vintermånaderna, men det är knappast osedvanligt. Rätten till tidsförlängningen uppstår först när förhållandena blir besvärligare än vad entreprenören haft skyldighet att förutsätta. Att väderleks- eller vattenståndsförhållandena är osedvanliga för byggnadsorten kan fastställas genom att inhämta statistik från SMHI eller motsvarande. I extrema fall behövs det ingen statistik för att bevisa att vädret är osedvanligt. Ett exempel på en sådan situation är om det plötsligt drar in en kraftig orkan över Sverige som förstör entreprenörens arbete.

De exempel som vi gått igenom är bara några av de många tänkbara situationer som skulle kunna utgöra hinder. Oavsett situation och vilken av punkterna i AB 04/ABT 06 kap. 4 § 3 som aktualiseras är dock tillvägagångssättet detsamma. För att entreprenören ska få rätt till tidsförlängning gäller det alltså att entreprenören snabbt underrättar beställaren om hindret och konkretiserar exakt på vilket sätt det påverkar tidplanen och hur det inte går att arbeta runt hindret. Om parterna inte kan enas och tvisten tas till domstol krävs det i regel att entreprenören kan bevisa sin rätt till tidsförlängning. Av det skälet kan entreprenören göra sig en tjänst genom att dokumentera och redan i ett tidigt skede utförligt redogöra för hindret och dess konsekvenser för tidplanen. Men även beställaren kan ha ett intresse av detta – med rätt underlag kan nämligen beställaren bilda sig en bättre uppfattning och kanske undvika en onödig rättslig process, något som gagnar både projektet och parternas framtida samarbete.