Artikel Kontraktsvillkor för god projektkultur

15 december 2022
   

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har tillsammans med aktörer i byggbranschen tagit fram förslag på ett kontraktsvillkor som är tänkt att bidra till en god projektkultur och i förlängningen syftar till att minska fel, brister och skador i entreprenader. Kontraktsvillkoret kan användas oavsett entreprenadform och typ av byggnad samt för konsultuppdrag. Vi går nedan igenom bakgrunden till, samt utformningen av, kontraktsvillkoret.

Vad betyder god projektkultur?

Enligt Boverkets undersökning Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (Boverket 2018:36) ger fel, brister och skador i byggverksamheter upphov till kostnader och värdebortfall på runt 83–111 miljarder kronor per år i byggsektorn. Enligt undersökningen beror fel och brister ofta på bristande motivation och engagemang hos inblandade personer. En förbättrad projektkultur som främjar engagemang och motivation hos de inblandade kan därför förhoppningsvis leda till att fel, brister och skador undviks eller uppmärksammas tidigare.

Vägledning för god projektkultur

Mot bakgrund av bland annat resultaten från nyss nämnda undersökning har Boverket låtit ta fram vägledningen God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning. För att kunna implementera vägledningen och arbetet med god projektkultur har Boverket, Upphandlingsmyndigheten och aktörer inom byggbranschen tagit fram kontrakts­villkor angående projektkultursarbetet, som beställare kan använda i sin upphandling. Kontraktsvillkoret är som nämnts ovan tänkt att fungera för olika projekt oavsett entreprenad- och byggnadsform.

Avsikten är att vägledningen och kontraktsvillkoret ska användas ihop – kontraktsvillkoret implementerar vägledningen samtidigt som vägledningen kan användas som stöd när kontrakts­villkoret ska omsättas till verklighet i projektet.

Kontraktsvillkoret

Kontraktsvillkoret är omfattande, men i korthet är syftet med villkoret att det på alla nivåer i projektet ska genomföras ett arbete för att uppnå en god projektkultur. Med en god projektkultur avses att det bland annat finns en samstämmighet kring vilka värderingar som ska vara styrande i projektet. I Boverkets vägledning nämns som exempel på sådana värderingar bland annat ”omtanke” och ”effektivitet”.

Arbetet för att utveckla god projektkultur ska i mångt och mycket bedrivas av entreprenören och beställaren gemensamt och i samråd. Vid exempelvis projektets inledning ska entreprenören ta fram en handlingsplan för hur arbetet med projektkulturen ska genomföras. Denna handlingsplan ska sedan fastställas i samråd med beställaren.

För att säkerställa en viss kvalitetsnivå och stabilitet på arbetet ska det finnas en eller flera personer i entreprenörens projektorganisation som har formellt ansvar för projektkultursarbetet. Eftersom avsikten är att projektkultursarbetet ska bedrivas på alla nivåer i projektet föreskriver kontrakts­villkoret även att entreprenören ska säkerställa att även dess underentreprenörer och under­konsulter deltar i arbetet med relevant personal. Kontraktsvillkoret ska bifogas avtalen med under­entreprenörer och underkonsulter.

Kommentarer till kontraktsvillkoret

Att sträva mot en god projektkultur är givetvis positivt. Den här typen av kontraktsvillkor kan hjälpa parterna att bestämma hur arbetet bör bedrivas.

Om parterna väljer att använda sig av kontraktsvillkoret – eller på annat sätt avtala om en god projektkultur – är det dock viktigt att de kontinuerligt och medvetet arbetar med projektkulturen under projektets gång. En risk med den här typen av klausuler är nämligen att parterna anser sig vara färdiga när de avtalat om att en god projektkultur ska råda, och att det per automatik ska leda till en god projektkultur. Användning av ett villkor likt detta kan vagga in parterna i en falsk trygghet, där beställaren exempelvis tror att entreprenören till fullo kommer vara transparent bara för att parterna avtalat om det. Om det därefter visar sig att entreprenören inte agerat som beställaren förväntat sig kan sammanhängande problem ha förvärrats jämfört med vad som hade gällt om man gjort sedvanliga kontroller (till exempel om beställaren förväntat sig att entreprenören tidigt skulle flagga om entreprenaden riskerade att bli dyrare än kalkylerat och beställaren därför inte ställt frågor om projektekonomin på parternas möten).

Därutöver är det viktigt att projektkulturen genomsyrar hela projektet – även om såväl byggherren som entreprenören exempelvis strävar efter transparens kommer det bli svårt att genomföra i praktiken om en av underentreprenörerna inte är transparent beträffande sitt arbete. Det är därför bra att Upphandlingsmyndighetens kontraktsvillkor föreskriver att kontraktsvillkoret ska finnas med i samtliga avtalsled. För parterna som använder kontraktsvillkoret är det dessutom viktigt att komma ihåg att arbetet faktiskt måste genomföras i samtliga led.

Sammantaget tycker vi att det är bra att sträva efter en god projektkultur, och det aktuella kontraktsvillkoret tillsammans med Boverkets vägledning kan mycket väl vara verktyg som kan underlätta det arbetet.

 

Det aktuella kontraktsvillkoret finns att läsa här.