Nyhet Lagförslag: Skärpta krav på bygg- och rivningsavfall

22 november 2019
   

Lagförslag

Skärpta krav på bygg- och rivningsavfall

Som ett led i arbetet med att uppnå målen i EU:s avfallsdirektiv har miljödepartementet presenterat ett antal lagförslag avseende avfall från bygg- och rivningsarbeten.

För det första föreslås att bestämmelserna om kontrollplaner i 10 kap. plan- och bygglagen kompletteras, så att den kontrollplan som ska tas fram i samband med en bygg- eller rivningsåtgärd även måste innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till, hur avfallet ska tas om hand samt vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska omhändertas.

Kilpatrick Townsend - CyclifeFör det andra föreslår miljödepartementet att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut trä, metall, glas, plast, gips och mineraler som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten. Avfallsslagen ska därefter förvaras skilda från varandra och från annat avfall.

För det tredje föreslås att den som producerar bygg- och rivningsavfall i yrkesmässig verksamhet ska ansvara för hanteringen av detta avfall. Med hantering av avfall avses att antingen ta fysisk befattning med avfall (såsom att samla in eller transportera avfall), eller att vidta annan åtgärd som syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare/innehavare. Beträffande bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet föreslås att kommunerna ska ansvara för hanteringen.

Det tål att betonas att det i nuläget endast rör sig om förslag till lagändringar, vilka av dem som faktiskt kommer genomföras återstår att se. Lagförslagen har skickats på remiss, vilken ska besvaras senast den 20 januari 2020. Hur sannolikt det är att förslagen blir lag beror bland annat på hur de mottas under remissrundan. I miljödepartementets promemoria föreslås lagändringarna träda i kraft den 5 juli 2020, och vi följer utvecklingen i ämnet.

Vill du läsa mer finns promemorian med lagförslagen tillgänglig här.