Artikel Motpartens konkurs: tre viktiga tips

28 februari 2023
   

I en ny artikelserie om konkurser kommer vi att berätta om vilken påverkan konkurser kan ha i entreprenadrättsliga sammanhang. Vår första artikel i serien innehåller en kort introduktion till ämnet konkurser och vi kommer även att tipsa om tre saker som man bör tänka på när ens motpart går i konkurs.

När ett bolags intäkter minskar eller kostnader ökar så kan bolaget hamna i en situation där det inte längre klarar av att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Om denna oförmåga inte endast är tillfällig så är bolaget på obestånd (insolvent). Om ett bolag hamnar på obestånd så kan det försättas i konkurs på ansökan av bolaget eller någon av bolagets borgenärer (de som bolaget har skulder till).

En ansökan om konkurs ska prövas av tingsrätten som första instans. Det är också tingsrätten som beslutar om att tillsätta en konkursförvaltare. Genom konkursbeslutet övergår bolagets tillgångar till konkursboet (som är en annan juridisk person än det konkursutsatta bolaget).  Det är konkursförvaltarens roll att bland annat utreda vilka tillgångar som finns i konkursboet och besluta om hur dessa ska fördelas mellan bolagets borgenärer. Konkursförvaltaren har också möjlighet att utnyttja tillgångarna i konkursboet och kan på så sätt under vissa förutsättningar driva vidare det konkursutsatta bolagets verksamhet genom konkursboet.

3 saker att tänka på vid motpartens konkurs

1. Kontrollera och använd avtalade säkerheter

Ibland framgår det av entreprenadkontraktet att entreprenören eller beställaren ska ställa ekonomisk säkerhet för sina förpliktelser. Det kan i sådana fall vara fråga om exempelvis en bank- eller moderbolagsgaranti. Om sådan säkerhet finns så bör den tas i anspråk omgående genom att du kontaktar den aktör som har ställt ut garantin.

2. Kontakta konkursförvaltaren

Hör av dig till konkursförvaltaren direkt och ta reda på om det finns något intresse från förvaltarens sida att låta konkursboet träda in i konkursbolagets avtal samt begär i så fall att konkursboet ställer betryggande säkerhet för fullgörandet av entreprenaden. Om konkursboet inte lämnar sådan säkerhet stadgar 8 kap. 1 och 2 §§ AB 04/ABT 06 att man har rätt att häva avtalet.

Om konkursboet träder in i avtalet innebär det att konkursboet tar på sig ansvaret för kontraktets fullgörande. Vi kommer längre fram i denna artikelserie att utveckla hur detta fungerar och redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter man har som motpart när det gäller konkursboets inträde i ett redan pågående entreprenadavtal.

3. Anmäl fordringskrav

Det är viktigt att inte glömma att framställa de krav man har till konkurs­förvaltaren. Om det visar sig att kraven ändras längre fram så kan man justera beloppen i det fortsatta konkursförfarandet.

I ett första skede brukar beställarens krav främst avse fel i entreprenaden eller förseningsvite, medan entreprenörens krav brukar avse utestående ersättning för entreprenaden. Om avtalet hävs på grund av konkursen kan beställarens krav även avse kostnader för att färdigställa entreprenaden samt för den skada hävningen i övrigt åsamkar beställaren (se 8 kap. 6 § AB 04/ABT 06). För entreprenören finns motsvarande möjlighet att efter hävning framställa krav avseende ersättning för utfört arbete samt annan skada som hävningen åsamkar entreprenören (se 8 kap. 7 § AB 04/ABT 06). Vi kommer att titta närmare på frågan om hävning vid konkurs i en av de kommande artiklarna i denna artikelserie.

Om man som beställare har fler pågående projekt med samma entreprenör är det också bra att komma ihåg att det finns en rätt enligt 6 kap. 16 § AB 04/ABT 06 att kvitta fordringar mellan olika entreprenader. Om det exempelvis föreligger en mängd större fel i en av entreprenaderna kan beställaren kvittningsvis innehålla medel motsvarande den beräknade felavhjälpandekostnaden för de felen och kvitta det mot ersättning som entreprenören är berättigad till i en annan entreprenad.

Sammanfattning

Det är mycket att tänka på när en kontraktspart gått i konkurs. Tre viktiga moment är alltid att:

1) Nyttja eventuellt ställda säkerheter

2) Kontakta konkursförvaltaren och begära betryggande säkerhet för avtalets fullgörande

3) Framställa krav

Oavsett om entreprenadavtalet hävs på grund av motpartens konkurs eller inte, så behöver man som part se över sina krav och framställa dessa till motparten. Det är även viktigt att utreda entreprenadens status och fastställa vilka arbeten som kvarstår, för att fastställa vilka krav som kan riktas mot konkursboet. Vi kommer i följande artiklar i artikelserien fördjupa oss i vissa av de frågor som dyker upp vid en entreprenörs eller beställares konkurs och reda ut de största frågetecknen kring hur man som motpart bör agera i en sådan situation.

Slutligen kan det, beroende på vad det är för typ av entreprenad, också finnas skäl att kontakta ens konkursade avtalsparts övriga avtalsparter (till exempel den konkursade entreprenörens underentreprenörer) för att försöka komma överens om hur situationen kan lösas och problemen kan minskas. Vi har behandlat detta i en tidigare artikel om motpartens konkurs.