Nyhet Godkännande av entreprenad vid löpande underhåll

23 maj 2021
   

Trafikkontoret i Stockholms stad och en entreprenör ingick under mars 2017 ett avtal om bland annat löpande gatuunderhåll såsom lagning av sprickor och justering av svackor i gatorna. Entreprenören skulle enligt avtalet utföra underhållet inom en viss tid efter att bristerna i gatorna anmälts och om åtgärderna inte utfördes i rätt tid skulle vite utgå.

Trafikkontoret begärde under år 2019 att entreprenören skulle betala förseningsvite för arbeten utförda under åren 2017–2019. Stockholms tingsrätt har under april 2021 prövat om dessa ersättningsanspråk är preskriberade.

Preskriptionsfrist enligt parternas avtal

För entreprenaden gällde AB 04. Enligt kap. 5 § 3 tredje stycket AB 04 ska anspråk på vite framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadens godkännande, annars är kravet förfallet. Bestämmelsen hade inte ändrats i parternas avtal.

För att kunna avgöra om viteskraven var preskriberade behövde tingsrätten därför ta ställning till när entreprenaden godkändes, för att därefter pröva om trafikkontoret framställt krav inom tre månader efter godkännandet.

Entreprenadens godkännande

viteskrav entreprenad löpande underhållEnligt de administrativa föreskrifter som gällde mellan parterna skulle slutbesiktning av årets underhållsåtgärder ske senast den 1 december varje år. De administrativa föreskrifterna stadgade även att entreprenören löpande skulle redovisa utförda underhållsåtgärder i trafikkontorets driftportal. Därefter skulle trafikkontoret granska dokumentationen på portalen och om det inte hade några invändningar mot underhållsåtgärden skulle kontoret ändra status på det specifika underhållsärendet från ”Klart” till ”Godkänt för fakturering”. Granskningen på driftportalen var i praktiken den enda besiktning av underhållsåtgärderna som ägde rum, det skedde aldrig någon årlig slutbesiktning.

Entreprenören menade att parterna genom sitt handlade hade ändrat avtalet beträffande besiktning av det löpande gatuunderhållet och att en underhållsåtgärd godkändes när trafikkontoret ändrade status för ärendet till ”Godkänt för fakturering”. Detta innebar enligt entreprenören att krav på vite för en viss underhållsåtgärd enligt kap. 5 § 3 tredje stycket AB 04 behövde framställas inom tre månader från det att trafikkontoret godkänt ärendet i driftportalen. Trafikkontoret ansåg däremot inte att ”Godkänt för fakturering” innebar att ärendet hade godkänts och att den tre månader långa preskriptionsfristen skulle börja löpa vid statusändringen i driftportalen.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten fann att parterna visserligen hade avvikit från vad som hade avtalats genom att inte genomföra de årliga slutbesiktningarna av det löpande gatuunderhållet, vilket i någon mån talade för att de hade förändrat sitt avtal såvitt gällde slutbesiktningarna av underhållsåtgärderna. Användandet av driftportalen hade däremot utgjort en ursprunglig del av parternas avtal, och mot bakgrund av bland annat detta fann tingsrätten att entreprenören inte visat att parterna genom sitt agerande ändrat sitt avtal till att entreprenaden skulle anses besiktigad och godkänd genom driftportalen. Det som stod i avtalet om att slutbesiktningar skulle ske årligen den 1 december gällde därmed fortfarande.

Som sagt hade dock inga sådana besiktningar ägt rum. Enligt kap. 7 § 12 sjunde stycket AB 04 följer att om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts. Eftersom trafikkontoret hade underlåtit att hålla slutbesiktningar skulle alltså underhållsåtgärderna för exempelvis år 2017 enligt tingsrätten anses godkända den 1 december samma år.

Trafikkontoret kunde inte visa att de inom tre månader från den 1 december 2017 hade framställt viteskrav såvitt avser underhållsåtgärderna under år 2017. Dessa krav var alltså preskriberade. Viteskrav avseende arbeten under åren 2018 och 2019 hade däremot framställts i rätt tid och var därmed inte preskriberade.

Lärdomar från rättsfallet

AB 04 tar som utgångspunkt sikte på projekt där entreprenören i ett svep utför kontraktsarbeten jämte ÄTA-arbeten varpå arbetena gemensamt kontrolleras vid slutbesiktningen. Som rättsfallet visar kan det vara svårt att tillämpa AB 04 på långa löpande underhållsavtal där entreprenören löpande under en lång tid utför flera fristående åtgärder. I detta fall var parterna oense om när en preskriptionsfrist skulle börja löpa, men även andra frågor kan uppkomma (till exempel när garantitiden ska löpa för en viss åtgärd).

Det finns standardavtal som är utformade för återkommande servicetjänster, till exempel ABFF 15 för fastighetsförvaltning. Som rättsfallet visar bör den som trots detta tänkt avtala om AB 04 (eller ABT 06) i ett löpande underhållsavtal göra noggranna justeringar av standardavtalen så att det är tydligt för parterna hur avtalet är tänkt att tillämpas.

Bägge parter har överklagat domen till Svea hovrätt.