Artikel Begränsad möjlighet till ändring av ritningar som legat till grund för meddelat bygglov

26 januari 2021
   

Plan- och bygglagen erbjuder ingen möjlighet till ändring av ett tidigare meddelat bygglovsbeslut utan den som under byggtiden vill göra ändringar i det objekt som ska uppföras måste ansöka om ett nytt bygglov. Vissa mindre ändringar av objektet, eller bättre uttryckt ritningarna som beskriver detsamma, kan dock medges. Hur stora de ändringarna får vara var föremål för Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätts prövning i ett mål där domstolen meddelade dom den 7 oktober 2020, mål nr P 6278-20.

Bakgrunden till prövningen var att Byggnadsnämnden i Österåkers kommun hade godkänt en fastighetsförvaltares ändringar av bygglovsbeviljade ritningar för ett enbostadshus. Beslutet att göra så överklagades till först Länsstyrelsen Stockholm och därefter till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som båda menade att ändringarna var för omfattande för att kunna medges inom ramen för det beviljade bygglovet och därför upphävde byggnadsnämndens beslut. Därefter hamnade frågan slutligt hos Mark- och miljööverdomstolen.

Ändringar i ritning - bygglov

Domstolen konstaterade därvid att de reviderade ritningarna inte avsåg någon ändring när det gällde byggnadens längd, bredd eller höjd men att det var fråga om dels vissa ändringar i fasaden och dels ändringar i den invändiga planlösningen. Ändringarna i fasaden innebar bl.a. att bostadshuset skulle komma att förses med ytterligare en ytterdörr, så att byggnaden fick två ytterdörrar i stället för en ytterdörr och en altandörr, samt viss ändring vad gäller placering och utformning av fönster. Ändringarna i planlösningen innebar att det på entréplanet, där det enligt bygglovsbeslutet fanns ett utrymme för wc/dusch samt ett utrymme för tvättmaskin, torktumlare och värmepanna, skulle tillkomma ytterligare utrymmen för dessa ändamål. På ovanvåningen, där det enligt bygglovsbeslutet fanns utrymme för ett badrum, skulle det också tillkomma ett utrymme för samma ändamål. Därutöver lämnades det i de reviderade ritningarna utrymme för ytterligare en öppning mellan våningsplanen samt nya innerväggar.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg mot den bakgrunden att de ändringar som det rörde sig om var för omfattande för att kunna rymmas inom det tidigare beviljade bygglovet – och att ett uppförande av ett bostadshus i enlighet med de reviderade ritningarna hade krävt en ny ansökan om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen anslöt sig således till den bedömning som Länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen gjort, att byggnadsnämndens beslut att godkänna de reviderade ritningarna skulle upphävas.

Sammanfattningsvis ska alltså vid bedömningen av huruvida ett nytt bygglov behöver sökas med anledning av gjorda ritningsrevideringar inte endast en byggnads yttre dimensioner beaktas utan också ändringar som primärt avser invändiga förhållanden är därvid av vikt. Någon närmare vägledning kring gränsdragningen som avgör vilken typ av ändringar som likväl kan godkännas och vilken typ av ändringar som kräver ett nytt bygglov ges dock inte i domen och möjligen är det något som Mark och miljööverdomstolen, och därmed också vi, får anledning att återkomma till.