Nyhet Byggnads publicerar riktlinjer om skydd mot spridning av Covid-19

23 maj 2020
   

Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 fortsätter att påverka hela samhället, och byggsektorn är inte förskonad från detta. Den 20 april 2020 publicerade fackföreningen Byggnads ett dokument med titeln Byggnads riktlinjer – Säker arbetsmiljö i coronatider.

Riktlinjerna riktar sig till dem som är skyddsombud/arbetsmiljöombud enligt 6 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) på byggarbetsplatser. Skyddsombudens uppgift är enligt 6 kap. 4 § samma lag att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, bland annat genom att ”inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall”.

Byggnads riktlinjer arbetsmiljöSammanfattningsvis kan man säga att riktlinjerna tar avstamp i entreprenörernas arbetsgivaransvar för att förebygga ohälsa och olycksfall, i första hand avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta systematiska arbete inbegriper löpande analys och hantering av de risker som finns i arbetet. Byggnads menar att arbetsgivarna ska göra en särskild riskbedömning avseende risken för smitta på arbetsplatsen. Som ett led i denna riskbedömning anges ett antal punkter som i huvudsak berör rutiner kring trängsel, hygien och sjukfrånvaro. Om entreprenören ifråga inte gör det som krävs uppmanas skyddsombuden att vidta åtgärder, inklusive att meddela så kallat skyddsstopp enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

Ett skyddsstopp innebär att om ett skyddsombud anser att visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och att rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren så kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Enligt lagtexten är skyddsombudet fritt från ersättningsskyldighet för skada som sådant beslut kan medföra. I en entreprenadkontext vidtas åtgärderna i första hand mot byggarbetarnas arbetsgivare, alltså entreprenören eller dennes underentreprenörer. Av uppenbara skäl skulle dock ett sådant beslut direkt påverka entreprenadens framdrift.

Byggnads riktlinjer är i sig själva inte juridiskt bindande men baseras på och ansluter till grundläggande skyldigheter som gällande lagstiftning ålägger alla entreprenörer i deras egenskap som arbetsgivare. Dessutom har skyddsombud en lagstadgad möjlighet att avbryta arbete i väntan på Arbetsmiljöverkets utredning. På detta sätt kan dessa riktlinjer få stort genomslag i praktiken.

Även om riktlinjerna inte direkt riktar sig mot andra aktörer (som till exempel byggherrar) belyser de även att Covid-19 utgör ett arbetsmiljöproblem som behöver hanteras på en byggarbetsplats för att undvika att facket och/eller Arbetsmiljöverket behöver stoppa arbetet. Entreprenörer som utför arbete bör därför beakta dessa riktlinjer i utförandet av sina arbeten samtidigt som byggherrar inom ramen för sitt samordnande ansvar för byggarbetsmiljön bör följa upp att anlitade entreprenörer har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är tillräckligt bra för att undvika sådana icke nödvändiga stopp.

_____________________________________________

Läs mer från dokumentet Byggnads riktlinjer – Säker arbetsmiljö i coronatider här.