Artikel Banker genomför satsning mot ekonomisk brottslighet i entreprenader

23 juni 2021
   

Under april månad rapporterades det att Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank annonserat ett samarbete för att bekämpa ekonomisk brottslighet och illegal arbetskraft inom bygg- och anläggningssektorn. Tanken är att bankerna i sin kreditgivning ska ställa särskilda krav på företag inom bygg- och anläggningssektorn och dess kunder inom fastighetssektorn och därigenom ska kunna bidra till en lösning på de problem som förekommer inom dessa sektorer.

ekonomisk brottslighet entreprenad

I dagsläget står det inte klart exakt vilka problem som samarbetet ska rikta in sig på. Problem med ekonomisk brottslighet i entreprenader är någonting som uppmärksammats sedan länge och som drabbar både byggherrar och seriösa laglydiga entreprenörer. Det förekommer att vare sig enskilda yrkesarbetare eller de företag som anlitar dessa betalar lagstadgade skatter och sociala avgifter i Sverige eller i utlandet. I vissa fall saknar yrkesarbetarna helt rätt att vistas och arbeta i Sverige och det förekommer fall av hänsynslösa utnyttjanden av sådana personer eller att arbete utförs under odiösa förhållanden. Detta medför stora problem eftersom det blir svårt för laglydiga företag att konkurrera med aktörer som kan sänka sina kostnader på detta sätt. Frågan är hur finansieringen kan användas för att motverka detta.

Entreprenader är komplexa och dyra projekt som varar i flera månader eller till och med år. Såväl byggherrar som entreprenörer är beroende av banker och andra finansiella aktörer för att finansiera olika skeden i byggandet. Utan finansieringen skulle det bli praktiskt omöjligt att genomföra flera projekt. Utifrån detta perspektiv är bankernas gemensamma satsning intressant. Om bankerna ställer krav som innebär att både byggherrar och entreprenörer måste kontrollera att deras kontraktsparter betalar sina skatter och avgifter kommer dessa frågor att bli en integrerad del av dessa byggherrars och entreprenörers löpande arbete med regelefterlevnad. En entreprenör vars finansiering potentiellt är hotad om svartarbete upptäcks kommer att få ett annat ekonomiskt incitament att kontrollera sina underentreprenörer i olika led på samma sätt som byggherren tvingas kontrollera och följa upp frågan med sin generalentreprenör.

Vad de praktiska konsekvenserna av detta initiativ kommer att bli får vi se först när det står klart vilka konkreta kontraktskrav, rutiner och kontroller som ska införas i bankernas kreditprocess. Redan nu kan det dock vara bra att inom den egna organisationen se över vilka rutiner man har för att motverka olika former av ekonomisk brottslighet i projekten.

Referens

Bankgemensamt initiativ för en mer hållbar byggbransch