Nyhet Fråga om ID06-liggaren och GDPR till EU-domstolen

25 maj 2021
   

I december 2020 berättade vi att Högsta domstolen har ett mål på sitt bord där en byggherre och en entreprenör tvistar om huruvida en entreprenör, som med stöd av 39 kap. skatteförfarandelagen ansvarar för en elektronisk personalliggare (i detta fall ID06), inom ramen för en domstolsprocess kan tvingas att ge ut information om enskilda arbetstagares in- och utpasseringar (så kallad edition).

Frågan som Högsta domstolen har att ta ställning till är om de svenska rättegångsreglerna om edition utgör ett sådant rättsligt stöd som gör att man som beställare kan få ta del av uppgifterna i till exempel ID06 även om dessa uppgifter i första hand samlats in för ett annat syfte. Frågan är viktig då den påverkar en beställares möjligheter att samla bevisning i till exempel ÄTA-tvister. Under förra året bad Högsta domstolen parterna att yttra sig om huruvida frågan skulle skickas till EU-domstolen genom en begäran om ett förhandsavgörande.

Nu har Högsta domstolen den 15 april 2021 i mål Ö 1750-20 beslutat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen och då formulerat de frågeställningar som EU-domstolen ska svara på. De två frågor som Högsta domstolen valt att ställa kan sammanfattas på följande sätt:

1. Ställer GDPR krav på editionsreglerna i den svenska processrätten?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, ska då den svenska domstolen i sitt beslut i editionsfrågan ta hänsyn till de registrerades (det vill säga de enskilda arbetstagarnas) intresse?

Finns det några särskilda krav i EU-rätten på hur en sådan bedömning ska gå till?

ID06-liggaren

Nu ska EU-domstolen besvara Högsta domstolens frågor om hur EU-rätten ska tolkas och tillämpas, vilket är en process som oftast tar över ett år. När EU-domstolen sedan meddelar sin dom ska Högsta domstolen därefter tillämpa denna dom på den svenska processen och sedan meddela ett slutligt beslut.

EU-domstolens dom och Högsta domstolens efterföljande slutliga beslut kommer troligen att klargöra hur personuppgifter i elektroniska personalliggare såsom t.ex. ID06 får användas i civilrättsliga tvister. Vi kommer att följa utvecklingen i detta med spänning.