Artikel Naturvårdsverket ser över regleringen av schaktmassor

22 mars 2021
   

Schaktmassor som uppkommer i samband med entreprenadarbeten kan i vissa fall återanvändas, till exempel för att förstärka en väg eller anlägga en bullervall. Att återanvända schaktmassorna kan ha många fördelar, bland annat behövs inga eller färre nya massor transporteras till arbetsplatsen vilket kan minska såväl kostnaderna som utsläppen.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål, och bland annat föreslå hur nuvarande regelverk kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av schaktmassor som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Nuvarande reglering

SchaktmassorFör att schaktmassor ska få användas för anläggningsändamål ska de så kallade allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken uppfyllas. Dessa regler innebär att den som ska använda schaktmassorna bland annat ska vidta de skyddsåtgärder, begränsningar eller andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skador eller olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Om de aktuella massorna till exempel innehåller höga halter av förorenade ämnen kan det innebära att massorna inte får användas på avsett sätt.

De schaktmassor som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, klassas som avfall. För sådana massor gäller särskilda avfallsregler i bland annat 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. Dessa regler kan exempelvis medföra krav på tillstånd eller anmälan för avfallsbehandling.

Material som är avfall kan dock upphöra att klassas som avfall. Regeringen konstaterar att det i nuläget råder stor osäkerhet hos berörda aktörer om när avfallsklassade schaktmassor upphör att vara avfall och att bedömningarna kan skilja sig åt från tillsynsmyndighet till tillsynsmyndighet. Detta hindrar materialet från att återanvändas i en cirkulär ekonomi, varför en del av Naturvårdsverkets uppdrag är att undersöka hur det kan tydliggöras när avfall slutar vara avfall.

Uppdraget bygger vidare på tidigare arbete

Regeringsuppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag, där Naturvårdsverket skulle utreda möjliga undantag från tillstånds- och anmälningsplikten för verksamheter som behandlar avfall. Inom ramen för det äldre uppdraget föreslog myndigheten bland annat att generella föreskrifter skulle införas för att avfall av hög kvalitet skulle kunna återvinnas för anläggningsändamål.

När förslaget remitterades fick det dock kritik för att vara för komplicerat och långtgående i sina krav. Regeringen menar att Naturvårdsverket förslag därför inte bör genomföras för tillfället, istället ska verket i det nya uppdraget göra en bred översyn av regelverket för hantering av massor för att åstadkomma en mer ändamålsenlig reglering.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.