Artikel Obefogad hävning ledde till rätt till skadestånd

24 mars 2021
   

Svea hovrätt avgjorde genom dom den 27 januari 2021 i mål nr T 872-19 en tvist mellan ett byggbolag och en underentreprenör. Hovrätten dömde byggbolaget att betala skadestånd och rättegångskostnader till underentreprenören då byggbolaget bedömdes obefogat ha hävt entreprenadkontraktet med underentreprenören.

Byggbolaget hade fått i uppdrag att bygga två flerfamiljshus i Hässelby på totalentreprenad. Underentreprenören anlitades av byggbolaget för utförande av markarbetena. Både bygglov och startbesked dröjde från kommunens sida och byggnationen kunde därav inte påbörjas som planerat. Underentreprenören presenterade en ny tidplan och begärde ännu längre tidsförlängning på grund av bland annat ÄTA-arbeten och ändrade förutsättningar. Byggbolaget hävde därefter entreprenadkontraktet genom en skriftlig hävningsförklaring.

Av ABT 06 kap 4 § 3 följer att entreprenören under vissa förhållanden har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. I förevarande fall fann domstolen att förutsättningarna för förlängd kontraktstid ansågs uppfyllda då förseningen berodde på att byggbolaget beställt ÄTA-arbeten försent samt att extra tid ansågs erforderligt då pålningsarbeten föranledde behov av tid för att anlägga byggvägar. Hovrätten kom fram till att underentreprenören enligt avtalet hade rätt till tidsförlängning.

Obefogad hävning KT

En beställare har enligt ABT 06 kap 8 § 1 rätt att häva avtalet avseende återstående arbeten om entreprenaden har försenats så att det är uppenbart att resterande arbeten inte kommer att kunna färdigställas inom kontraktstiden. Hovrätten anförde att detta dock förutsätter att förseningen medför väsentlig olägenhet för beställaren samt att förseningen inte beror på omständigheter som berättigar entreprenören till tidsförlängning. Kan utförandet inte förväntas ske på kortare tid efter en hävningsförklaring kan inte förseningen anses ha medfört väsentlig olägenhet för beställaren. Hovrätten fann att byggbolaget inte visat att förutsättningarna för hävning varit uppfyllda och beställarens hävning ansågs därför ha varit obefogad.

Att en obefogad hävning utgör ett skadeståndsgrundande kontraktsbrott är däremot inte självklart. I förevarande fall bedömde dock domstolen att den obefogade hävningen var ett tillräckligt klart kontraktsbrott för att kunna läggas till grund för ett skadeståndsanspråk. Vidare fann domstolen att byggbolagets hävning skett oaktsamt och att underentreprenören hade rätt till skadestånd. Att hävningen var att anse som oaktsam baserade hovrätten på flera grunder. Däribland att byggbolaget hävt avtalet innan frågan om tidsförlängning var klarlagd mellan parterna samt att byggbolaget inte tagit initiativ till förhandling om frågan. Vidare ansåg hovrätten att byggbolaget inte styrkt att det fanns berättigad anledning att anta att entreprenaden skulle kunna färdigställas tidigare om avtalet hävdes.