Verksamhetsområden Aktiemarknadsrätt, bolagsstyrning och compliance

Regelverket inom börsrätten har ökat kraftigt på senare år, inte minst genom införandet av marknadsmissbruksförordningen (MAR). Regelverket på aktiemarknaden är både omfattande och komplext och baseras på både EU-direktiv och EU-förordningar, svensk lag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd och svensk självreglering i form av t.ex. koden för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om god sed på aktiemarknaden. Till detta kommer bl.a. börsernas egna regelverk liksom riktlinjer och rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Det förhållandet att en stor del av aktiemarknadsrätten är baserad på EU-rätt skapar en särskild utmaning för bolag på börser och andra marknadsplatser eftersom dessa regler ofta inte är anpassade till hur bolagsstyrning  (corporate governance) fungerar i svenska bolag.

Vi företräder emittenter, investerare och andra aktörer på aktiemarknaden beträffande till exempel regelverket på börsen, prospekt, bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden. Våra jurister biträder också börsbolag och investerare i frågor om marknadsinformation och rapportering enligt marknadsmissbruksförordningen och andra regelverk. När vi arbetar med utländska klienter uppkommer ofta frågor om hur det svenska regelverket på aktiemarknaden förhåller sig till utländska börsregler.

Vi hjälper också emittenter med att planera och genomföra årsstämmor och extra bolagsstämmor. Ibland hanterar våra jurister hela bolagsstämman från ax till limpa, inklusive t.ex. kontakter med Euroclear, upprättandet av kallelser och beslutsförslag, granskning av stämmofullmakter, ordförandeskap och protokoll liksom informationsgivning efter stämman. I andra fall granskar vi t.ex. kallelser och andra stämmodokument medan klienten hanterar stämman i övrigt. Oavsett om projektet är litet eller stort, är vår ambition att underlätta bolagsstyrningen för våra klienter och se till att de komplexa reglerna efterföljs på ett korrekt och effektivt sätt.

Vårt team inom aktiemarknadsrätt tillhandahåller även rådgivning inom regelefterlevnad (compliance) och granskar och upprättar riktlinjer och policydokument avseende bland annat penningtvätt, anti-korruption och intressekonflikter.

Vår rådgivning inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt omfattar bland annat:

  • Årsstämmor och extra bolagsstämmor, kallelser och beslutsförslag
  • God sed på aktiemarknaden och aktiebolagsrätt
  • Bolagsstyrning (corporate governance)
  • Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och informationsgivning
  • Transaktionsrapportering enligt artikel 19 Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
  • Prospekt
  • Styrelseansvar
  • Regelefterlevnad (compliance)
  • Riktlinjer och policydokument