Verksamhetsområden Hyresrätt

Vi tillhandahåller rådgivning i alla frågor rörande kommersiell hyresrätt och förvaltning av fastigheter samt arrenderättsliga frågor och andra nyttjanderätter och servitut. Vi företräder svenska och utländska fastighetsbolag och fonder i hyres- och arrendenämnder och i allmän domstol i samband med hyresrättsliga tvister och andra ärenden.

Vi bistår med rådgivning och lösningar i ärenden i hyresrätt bland annat avseende

  • förhandlingar av villkoren för hyresavtal och relaterade avtal
  • uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal
  • förlängningstvister
  • fastighetsförvaltningsavtal
  • hyresförmedlingsavtal
  • arrendeavtal
  • sale och leaseback
  • granskning av lokalhyresavtal i samband med fastighetsöverlåtelser