Verksamhetsområden Kommersiella avtal

Framgångsrika affärer kräver välskrivna avtal som tar parterna i mål och lägger grunden för fortsatt goda relationer mellan parterna. Det gäller inte minst kommersiella avtal som ofta ska gälla under lång tid. Ett välskrivet avtal ska inte bara ta hand om de juridiska riskerna. Det ska också vara tydligt, praktiskt användbart och fungera som en checklista för parterna. Allt oftare behöver kommersiella avtal dessutom vara flexibla och kunna brytas ner i delprojekt som kan förändras under processens gång. För nystartade företag med fokus på e-handel kan det vara en särskild utmaning att säkerställa att företagets avtal lever upp till lagstiftningens krav på konsument- och integritetsskydd och samtidigt fungerar i en internationell miljö.

Våra advokater har omfattande erfarenhet av rådgivning inom området kommersiella avtal både inom det privata näringslivet och i offentlig sektor. Vi upprättar och förhandlar kommersiella avtal och ser till att avtalen genomförs på rätt sätt. Vi granskar och kvalitetssäkrar klienters avtal inför t.ex. företagsöverlåtelser och omstruktureringar (vendor due diligence). Vi skapar också verktygslådor med avtalsmallar, beslutsmatriser och utbildningsmaterial som våra klienter kan använda i den löpande verksamheten och som stöd i avtalsförhandlingar. Vi biträder också företag med global verksamhet med att anpassa avtalsmallar och kontrakt till en svensk miljö.

Vårt team erbjuder rådgivning till klienter inom ett brett spektrum av branscher, t.ex. industriverksamhet, energi och teknik, konsumentföretag, tjänsteföretag, spel och gaming, e-handel. Bland våra klienter finns också myndigheter, kommuner och regioner. Vi vet att varje bransch är unik och kräver kunskap om standardavtal, branschpraxis, uppförandekoder och best practices.

Vi kan start-ups och tillväxtbolag

Våra advokater har stor erfarenhet av att upprätta kommersiella avtal anpassade till start-ups och tillväxtbolag som vill ta nästa steg i sin resa. Tillsammans med våra andra verksamhetsgrupper hjälper vi start-ups och tillväxtbolag i samband med nyemissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner och andra typer av kapitalanskaffningar, liksom med aktieägaravtal, avtal om finansiering samt anställningsavtal, konsultavtal, samarbetsavtal och andra avtal om partnerskap. Vi upprättar också återförsäljaravtal, distributionsavtal, licensavtal, allmänna villkor (B2B och B2C) och andra avtal som start-ups och tillväxtbolag ofta behöver hjälp med.

Kilpatricks rådgivning

En advokat från Kilpatrick vet att framgångsrika avtalsförhandlingar många gånger kräver ett pragmatiskt förhållningssätt och kreativa lösningar. Med vår erfarenhet kan vi kostnadseffektivt hjälpa parterna att hitta gemensamma värden och undvika nollsummespel. Kort sagt sätter en advokat från Kilpatrick klientens affär i fokus. Vi vinnlägger oss om att förstå drivkrafterna bakom varje projekt och affär. Det är så vi skapar mervärde för våra klienter, oavsett om klienten är ett it-företag eller ett bolag som är verksamt inom e-handel, spel och gaming, fintech, förnyelsebar energi, offentlig verksamhet eller någon annan bransch.

Kontakta någon av våra advokater specialiserade på kommersiell avtalsrätt så berättar vi mer.